การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

สัญชาติบิดาสำคัญไฉน

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย" ในกฎหมายขัดกันของไทยและญี่ปุนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

        สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

            1.       กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

             2.       บุตรนอกสมรส หมายถึง บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะขอกล่าวอธิบายในส่วนของ กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้        

              กฎหมายขัดกันของญี่ปุ่น APPENDIX 3B Act Concerning the Application of Laws (Horei)   (Law No. 10 , June 21, 1898)  ได้กล่าวถึง เรื่อง การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย" ไว้ ในมาตรา 17 ซึ่งมีใจความสาระสำคัญดังต่อไปนี้        

                 มาตรา 17 ( แบบของความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรชอบด้วยกฎหมาย )   บัญญัติไว้ว่า

            ( 1 ) การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในขณะที่บุตรเกิดให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดามารดา  และให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

              ( 2 ) หากสามีได้ถึงแก่ความตายก่อนวันที่เด็กเกิดให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของสามีในขณะที่ถึงแก่ความตาย  และให้อนุมาตรานี้ใช้บังคับกับมาตราที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน

             กฎหมายขัดกันของไทยที่มีบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481        ได้กล่าวถึงเรื่อง การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย" ไว้ ในมาตรา 29 ซึ่งมีใจความสาระสำคัญดังต่อไปนี้  

               มาตรา 29  บัญญัติไว้ว่า การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติแห่งสามีของมารดา ในขณะที่บุตรนั้นเกิด ถ้าหากในขณะที่กล่าวนั้น สามีได้ถึงแก่ความตายเสียแล้ว ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของสามี ในขณะถึงแก่ความตาย

             ให้ใช้กฎหมายเช่นเดียวกันบังคับการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร               

           เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายขัดกันของไทย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 นั้น ในเรื่อง การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย" ตามกฎหมายขัดกันของไทย  อยู่ใน มาตรา 29     ซึ่งกฎหมายขัดกันของญี่ปุ่นและของไทยมีความเหมือนและความแตกต่างกันในการวางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว คือ

          กฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ คือ ในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 17 ตามกฎหมายขัดกันของญี่ปุ่นได้ระบุเกี่ยวกับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายโดยสามารถเลือกกฎหมายตามสัญชาติของบิดาหรือของมารดามาใช้บังคับ ในขณะที่กฎหมายขัดกันของไทยระบุให้ใช้สัญชาติของบิดาในขณะที่บุตรเกิดเพียงอย่างเดียว ดังนั้นกฎหมายขัดกันของญี่ปุ่นจึงมีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายขัดกันของไทย และให้สิทธิเสรีภาพมากกว่ากฎหมายขัดกันของไทย

            กฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่นมีความเหมือนกันดังต่อไปนี้ คือ ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 17 ตามกฎหมายขัดกันของญี่ปุ่น และ มาตรา 29 ตามกฎหมายขัดกันของไทยมีใจความสาระสำคัญ  แบบและผลของกฎหมายที่เหมือนกัน กล่าวคือทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญกับสัญชาติของบิดา  อันเป็นผลที่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันที่ฝ่ายชายเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดและเป็นผู้นำครอบครัว  จึงเป็นผู้ปกครองที่เรียกว่า   patria  potestas กล่าวคือ ถึงแม้ว่าสามีได้ถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตามกฎหมายก็ยังให้ถือสัญชาติของสามี ในขณะที่ถึงแก่ความตาย

          สรุป ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ทั้งสองประเทศต่างมีแนวคิดที่เหมือนกันที่ให้ความสำคัญแก่สัญชาติบิดา เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นได้วางขอบเขตไว้กว้างกว่าเท่านั้น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 50005, เขียน: 14 Sep 2006 @ 00:21 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 03:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

fa
IP: xxx.110.184.193
เขียนเมื่อ 

รบกวนหน่อยนะคะ ถ้าสามีญี่ปุ่นตาย สิทธิของภรรยาเเละบุตรที่ถูกต้องตามกฏหมายมีอะไรบ้าง