สอนเด็กให้คิดเป็น

  ติดต่อ

  ทำไมต้องสอนเด็กให้คิดเป็น  

ครูต้องสอนเด็กให้คิดเป็นเพราะ

1. การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คนจึงต้องรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถเลือกรับข่าวสารข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประโยชน์

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือฐานคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ฯศูนย์กลางทำให้นักเรียนต้องใช้ความสามารถและการคิดวิเคราะห์  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็นมากขึ้น

3. กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้คนไทยต้องแข่งขันกับคนในสังคมโลกจึงต้องจัดการศึกษาเพิ่อเพิ่มสมรรถภาพคนไทยให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น

4. ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการทำให้คนมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองมากขึ้น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุนันท์

หมายเลขบันทึก: 50004, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:53:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#การจัดการการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)