ครูต้องสอนเด็กให้คิดเป็นเพราะ

1. การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คนจึงต้องรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถเลือกรับข่าวสารข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประโยชน์

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือฐานคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ฯศูนย์กลางทำให้นักเรียนต้องใช้ความสามารถและการคิดวิเคราะห์  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็นมากขึ้น

3. กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้คนไทยต้องแข่งขันกับคนในสังคมโลกจึงต้องจัดการศึกษาเพิ่อเพิ่มสมรรถภาพคนไทยให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น

4. ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการทำให้คนมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองมากขึ้น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด