วันที่ 19 สิงหาคม 2555

            วันนี้ กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ  คุณหมอจาก อนามัยบ้านหนองบัว มาเป็นวิทยากรทั้ง ตรวจวัดความดันด้วย

ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสุขภาพกายที่ ดังนี้

1. การรับประทานอาหาร

2. การออกกำลังกาย

3. การตรวจสุขภาพประจำปี

4. การหลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติด

5. เทคนิคการคลายความเครียด

  นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   ในช่วงสุดท้าย นักศึกษาได้รับการตรวจความดันจาก คุณหมอทุกคน

และคุณหมอได้ให้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับการคิดค่าดัชนีมวลกายด้วย

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ กศน.ตำบลบางรักน้อย วันที่ 19 สิงหาคม 2555