1. ประโยชน์ของ KM ต่องานจำหน่ายนิสิตพ้นสภาพ ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย