กัลยาณมิตร ในที่นี้หมายถึง อาจาริยบุคคล ผู้เจริญกัมมัฏฐานไม่ว่าจะเป็นทาง สมถะ หรือ วิปัสสนา ควรมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำชี้ทางผิดและทางถูกให้ เพราะอาจารย์ก็นับเป็นจำนวน ๑ ใน ๓ ที่โยคี บุคคลจะละเสียมิได้ คือ อุปนิสฺสย อยู่ในสำนักอาจารย์ผู้สามารถ อารกฺข รักษาอินทรียให้สมบูรณ์ อุปนิพทฺธ ผูกจิตไว้ในอารมณ์กัมมัฏฐาน