ควางพึงพอใจในการให้บริการของงานห้องปฏิบัติการ

ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการของงานห้องปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47
สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ในคณะสหเวชศาสตร์ ให้ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเลขานุการฯ ประจำปี 2548ที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ครับ
  •       การประเมินผลระดับ พอใจมากที่สุด  เท่ากับ 5
  •       การประเมินผลระดับ พอใจมาก        เท่ากับ 4
  •       การประเมินผลระดับ พอใจปานกลาง เท่ากับ 3
  •       การประเมินผลระดับ พอใจน้อย        เท่ากับ 2
  •       การประเมินผลระดับ พอใจน้อยที่สุด  เท่ากับ 1 

ความพึงพอใจในการให้บริการของงานห้องปฏิบัติการ

 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ                            ค่าเฉลี่ย

 1.การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน                             

3.42

 2.มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน

3.42

 3.มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม

3.42

 4.มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ              

3.50

 5.มีคำแนะนำ (จากเอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ) แสดงไว้              

3.08

 6.มีเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกโดยช่วยกรอกข้อมูลลงคอมฯ

3.25

 7.มีตู้รับความคิดเห็น/แบบประเมินการให้บริการ                                

2.83

    

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ค่าเฉลี่ย
 8.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ  3.92
 9.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว  3.92
 10.เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  3.67
 11.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  3.50

 

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย
  12. การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของงานธุรการ                            3.58
 13.สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี  3.67
 14.มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ                            3.42
 15.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการให้บริการด้วยความรวดเร็ว  3.50
 16.มีขั้นตอนหรือวิธีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกแสดงให้ผู้รับบริการ           3.42

 

 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการให้บริการของงานห้องปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 
 17. ผู้มาขอรับบริการสามารถได้รับข้อมูลและการบริการที่ตรงกับความต้องการ  3.58
 18. ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน  3.50
 19. ระดับความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการของงานธุรการ โดยภาพรวม   3.42

       ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการของงานห้องปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

บุญ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ดีจังกับการประเมินแบบนี้

เห็นผลงานของหน่วยงาน จะมีการประเมินลงถึงบุคคลไหมคะ

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ประเมินรายบุคคล จะมีแบบประเมินอีกต่างหาก มีการประเมินโดยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการครับ