สมองของคน           แบ่งออกเป็น 3   ส่วนคือ สมองส่วนหน้า ( forebrain ) ประกอบด้วย ออลแฟกทอรีบัลบ์ ( olfactory bulb )   เกี่ยวกับการดมกลิ่น เซรีบรัม ( cerrebrum )  เกี่ยวกับความคิด ความจำ เชาว์ปัญญา เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานด้านต่างๆ การรับสัมผัส การพูด การรับรู้ภาษา การมองเห็น การรับรส การได้ยิน การดมกลิ่น การทำงานของกล้ามเนื้อ ไฮโพทาลามัส ( hypothalamus )  ควบคุมอุณภูมิของร่างกาย ควบคุมการเต้นของหัวใจ และความดันเลือด ควบคุมความต้องการพื้นฐานของร่างกาย เช่น น้ำ อาหาร การพักผ่อน และความต้องการทางเพศ สร้างฮอร์โมนประสาทมาควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทาลามัส ( thalamus )  ศูนย์รวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้าออก แล้วแยกกระแสประสาทกลับไปยังสมองที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาทนั้น                 สมองส่วนกลาง ( midbrain ) สมองส่วนนี้พัฒนาลดรูปเหลือเฉพาะ ออพติกโลบ ( optic lobe ) มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา ทำให้ลูกนัยน์ตากลอกไปมาและควบคุมการปิดเปิดของรูม่านตาในเวลาที่มีแสงสว่างเข้ามามากหรือน้อย                 สมองส่วนหลัง ( hindbrain ) ประกอบด้วย เซรีเบลลัม ( cerebellum )  ประสาทการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ราบรื่น สละสลวย และเที่ยงตรง ทำให้สามารถทำงานที่ละเอียดอ่อน ควบคุมการทรงตัวของร่างกาย เมดัลลาออบลองกาตา ( medulla oblongata )   ควบคุมการเต้นของหัวใจ ควบคุมการหายใจ ควบคุมความดันเลือด ควบคุมการกลืน การจาม การสะอึก การอาเจียน พอนส์ ( pons )  ควบคุมการเคี้ยว การหลั่งน้ำลาย การเคลื่อนไหวของใบหน้า ควบคุมการหายใจ เป็ฯทางผ่านของกระแสประสาทระหว่างเซรีบรัมกับเซรีเบลบัม และระหว่างเซรีเบลบัมกับไขสันหลัง