สวัสดิการที่กฎหมายไม่ได้กำหนด

สวัสดิการ กฎหมาย ไม่ได้บัญญัติ คุ้มครองแรงงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

         ขอแนะนำรูปแบบของสวัสดิการต่างๆ ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ แต่หากสถานประกอบกิจการใดมีความพร้อมเพียงพอก็สามารถจัดให้เป็นไป

ตามการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายนี้ ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานม แบ่งออกได้เป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้

  1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง

* การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน

* การจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน

* การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน

* การจัดให้มีห้องสมุด หรือมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ

* การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการหรือสหกรณ์ร้านค้า

* การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ

* การจัดชุดทำงาน

* การจัดหอพัก

* การจัดให้มีรถรับ-ส่ง

* เงินโบนัส ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ

3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของลูกจ้าง

* สหกรณ์ออมทรัพย์

* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง

* การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง

* การช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว

* การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้าง

* การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง

5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

* เงินบำเหน็จ

* เงินรางวัลทำงานนาน

* ให้ลูกจ้างซื้อหุ้นของบริษัท

* กองทุนฌาปนกิจ

* เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัย

6. สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย

* การจัดทัศนศึกษา

* การแข่งขันกีฬา

* การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน

* การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมบริหารงานบุคคลความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

495755

เขียน

23 Jul 2012 @ 17:02
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง