การบริหารจัดการกองทุน กข.คจ

chacha2907
กองทุน กข.คจ

การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ.

สู่...การตรวจสุขภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ.

ชื่อ – สุกล        นางสาวสุภัทรา  ศรีอำไพ

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ

สังกัด             สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์    0-2593-1969 

                   ปี 2554 กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 50 การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และได้กำหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จในงานพัฒนาชุมชน และเพื่อให้อำเภอมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และแพร่ผลผลงานที่ประสบความสำเร็จของอำเภอ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)” พื้นที่การดำเนินงาน 5 หมู่บ้าน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนซึ่งรับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ. จึงได้ร่วมกับทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

                   1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านโครงการ กข.คจ” โดยใช้เครือข่ายกองทุน กข.คจ. และประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และสร้างความเข้าใจเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม

                   2. กำหนดแผนการออกติดตาม/สนับสนุนหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. และลงพื้นที่ตามแผนโดยประชุมคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ และทบทวนการดำเนินงานหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2539 โดยได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานให้กับทุกหมู่บ้าน

                   3. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายหมู่บ้าน โดยการตรวจสุขภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. โดยเริ่มแรกได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการทราบ พร้อมพูดคุยสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความเป็นกันเอง ไม่ให้กรรมการรู้สึกเหมือนถูกเจ้าหน้าที่จำผิดการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการตรวจสุขภาพเงินทุนฯ เสร็จแล้ว จึงได้ร่วมกันสรุปผลการตรวจสุขภาพเงินทุนฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ให้เป็นไปตามระเบียบมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการทุกคนก็ให้ความร่วมมือด้วยดี                

ผลที่เกิดขึ้น

                   จากผลการดำเนินโครงการฯ คณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. มากขึ้น และพร้อมที่จะปรับปรุง และแก้ไขขอผิดพลาดที่มีขึ้นในกองทุนให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2539 

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)

  • การมีส่วนร่วม
  • การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ

แก่นความรู้ (Core Competency)

  • การสร้างความเข้าใจเรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ การดำเนินงาน
  • การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิก

กลยุทธ์ในการทำงาน

  • การวางแผนการดำเนินงาน
    • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2539


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการกองทุน กข.คจ.

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารจัดการ#กองทุน กข.คจ.#การตรวจสุขภาพกองทุน กข.คจ

หมายเลขบันทึก: 495395, เขียน: 20 Jul 2012 @ 10:36 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)