แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan ) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)


เป้าหมาย KM (Desired State) : การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

แผนจัดการความรู้ (KM  Action  Plan ) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM  Process)

หน่วยงาน : สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

เป้าหมาย KM (Desired  State) : การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : สาขาวิชามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550

ลำดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสำเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ /

อุปกรณ์

งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับ

ผิดชอบ

สถานะ

1

การบ่งชี้ความรู้

1.1 ความรู้ด้านการจัดทำรายละเอียดประจำวิชา

1.2 ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน

 

 

 

- ตรวจสอบความรู้ที่มีอยู่แล้ว และความรู้ใหม่ที่ต้องใช้ในการจัดทำรายละเอียดประจำวิชา และความรู้เกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน

 

 

 

 

 

พ.ค.-ต.ค. 2553

 

1.รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาเขต

2.ข้อมูลสารสนเทศวิทยาเขต

3. สังเขปรายวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์

4. ผลงานวิจัยชั้นเรียนของคณาจารย์

 

-รายละเอียดประจำวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

- งานวิจัยชั้นเรียนของคณาจารย์ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี

 

-วัสดุสำนักงาน

- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

 

6,000.-

 

-สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

 

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

การอบรม/สัมมนา

 

 

-จัดการอบรม/สัมมนาอาจารย์ด้านการจัดทำรายวิชา/การวิจัยชั้นเรียน

 

 

 

มิ.ย.

2553

 

 

-จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา

 

-ฐานข้อมูลความรู้วิจัยชั้นเรียน

 

 

-คณาจารย์ที่สอนรายวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณาจารย์วิทยาเขตพะเยา ไม่น้อยกว่า 6 รูป/คน

 

 

 

-วัสดุสำนักงาน

-คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

 

 

 

-

 

 

-สาขาวิชารัฐศาสตร์/สำนักวิชาการ

 

3

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

- จัดทำฐานข้อมูลรวบรวมความรู้

 

 

-รวบรวมข้อมูลความรู้รายละเอียดประจำวิชาของอาจารย์

-รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน

 

 

 

มิถุนายน -

กันยายน

2553

 

 

-ฐานข้อมูลความรู้สังเขปวิชา

 

-ฐานข้อมูลความรู้วิจัยชั้นเรียน

 

 

-ฐานข้อมูลความรู้สังเขปวิชา จำนวน 10 รายวิชา

- ฐานข้อมูลความรู้วิจัยชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นหรือ 3 เรื่อง

 

 

-คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

-ระบบเครือข่าย

 

 

-

 

 

-สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

 

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

-สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อสรุปและรวบรวมองค์ความรู้เป็นเอกสาร

กันยายน 2553

-มีเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเอกสารงานวิจัยชั้นเรียน

-ครบตามสังเขปวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง และ เอกสารงานวิจัยชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

-วัสดุสำนักงาน

-คอมพิวเตอร์

 พร้อมอุปกรณ์

 

5,000

-สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

 

5

การเข้าถึงความรู้

-ส่งเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและเอกสารวิจัยชั้นเรียนครูแก่อาจารย์

 -แนะนำฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

พฤศจิกายน 2553

-ช่องทางการประชาสัมพันธ์

 

 

 

-มีระบบสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ที่ครบถ้วนและสะดวกต่อการสืบค้น

- อย่างน้อย 2 ช่องทาง

 

 

 

-ภายในเดือนตุลาคม 2553

-วัสดุสำนักงาน

-คอมพิวเตอร์

 พร้อมอุปกรณ์

 

 

-คอมพิวเตอร์

 พร้อมอุปกรณ์

-ระบบเครือข่าย

-

-สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

 

 

 

 

 

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-การนิเทศ การให้คำแนะนำ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละสาขาวิชา

พฤศจิกายน 2553

– มกราคม

2554

-รายงานการดำเนินงานกิจกรรม

-จำนวน 2 ครั้ง

 

- วัสดุสำนักงาน

-

 

 

 

 

วิทยาลัยสงฆ์

 

7

การเรียนรู้

-มีการสรุปและจัดทำรายวิชาอื่นๆ จนครบ และการทำวิจัยชั้นเรียนในสาขาวิชาต่างๆ

ตลอดปีการ

ศึกษา

-จำนวนครั้งของการสรุปและจัดทำรายละเอียดประจำวิชา และงานวิจัยชั้นเรียน

-มีรายละเอียดประจำวิชาครบ

-มีงานวิจัยชั้นเรียนทุกปีการศึกษา

-วัสดุสำนักงาน

-คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

-ระบบเครือข่าย

ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม

-สาขาวิชา

-วิทยาลัยสงฆ์

-สำนักวิชาการ

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 495306เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2012 13:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2012 13:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี