บทสัมภาษณ์ในหัวข้อ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู


บทสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน วิชา ความเป็นครูในสังคมไทย ปฏิบัติการสอนโดยท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ

บทสัมภาษณ์ในหัวข้อ  ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู

คำอธิบาย

          บทสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน วิชา ความเป็นครูในสังคมไทย  ปฏิบัติการสอนโดยท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ

จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์

1.เพื่อรู้ถึงเหตุผลของการเลือกประกอบอาชีพครู

2. เพื่อรู้ถึงวิถีชีวิตของผู้ที่ประกอบอาชีพครู

3.เพื่อได้รับคำแนะนำในการเตรียมตัวเป็นครูในอนาคตจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพครูมาก่อน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนอง  วังฝายแก้ว    อายุ  55

ที่อยู่    18/ 1 บ้านป่าตุ้ม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา

พ.ศ.

วิชาเอก

ประถมปีที่ ๔

ร.ร. บ้านสว่านประสาทวิทย์

๒๕๑๑

 

นักธรรมชั้นตรี

สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดอำมาตย์

๒๕๑๗

 

นักธรรมชั้นโท

สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดอำมาตย์

๒๕๑๘

 

นักธรรมชั้นเอก

สำนักเรียนวัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒๕๑๙

 

มัธยมชั้นปีที่ ๓

ร.ร. วัดดงมูลเหล็ก   บางกอกใหญ่ กทม.

๒๕๒๔

 

มัธยมชั้นปีที่ ๖

ร.ร. วัดสุทธาวาส   บางกอกน้อย  กทม.

๒๕๒๗

 

เปรียญธรรม ๑-๒

สำนักเรียนบาลีวัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

๒๕๒๐

 

เปรียญธรรม ๓ ประโยค

สำนักเรียนบาลีวัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

๒๕๒๑

 

เปรียญธรรม ๔ ประโยค

สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส  กทม.

๒๕๒๔

 

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ    กรุงเทพมหานคร

๒๕๒๔

สังคมวิทยา

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

๒๕๔๓

การบริหารการศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

ลำดับที่

ภาระงาน

พ.ศ.

หมายเหตุ

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปัจจุบัน

 

เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พะเยา

ปัจจุบัน

 

เป็นคณะกรรมประจำวิทยาเขตพะเยา

ปัจจุบัน

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปีการศึกษา๒๕๕๕

 

เป็นกรรมการดำเนินการสอบประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒

ปีการศึกษา

๒๕๕๔

 

เป็นกรรมการดำเนินการสอบประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

๕ – ๘

มี.ค. ๕๔

 

เป็นกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานิสิต

๒๕๕๔

 

เป็นกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

๒๕๕๔

 

เป็นกรรมการประเมินผลการทดลองงานบุคลากรสายวิชาการ

๒๕๕๔

 

๑๐

เป็นกรรมการดำเนินการพิจารณาแบบทดสอบ

๒๕๕๔

 

๑๑

เป็นกรรมการดำเนินการวัดผลประเมินผล

๒๕๕๔

 

๑๒

เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกสอนโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต

ภาคเรียนที่๑ /๒๕๕๓

 

 

บทสัมภาษณ์

1. เพราะเหตุใดคุณจึงเลือกประกอบอาชีพครู

    อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไปเป็นอาชีพที่จะต้องช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มีการศึกษาที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต  เป็นอาชีพที่มั่นคงจึงเลือกวิชาชีพครู

2. คุณมีการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพครูอย่างไรบ้าง

การดำเนินชีวิตของความเป็นครูจะต้องประกอบด้วยหลักปฎิบัติดังนี้คือ

1.เป็นครู   2.เป็นเพื่อน  3.เป็นพี่เลี้ยง 4.เป็นแบบอย่างที่ดี

3. ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณยังจะเลือกประกอบอาชีพครูหรือไม่ เพราะเหตุใด

ถ้าย้อนหลังได้จะกลับไปประกอบอาชีพครูเช่นเดิม เพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง มีศักดิ์ศรี มีเกียรติและเป็นอาชีพที่อยู่ในอุดมคติมานาน มีความภาคภูมิใจในอาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง

 

4. ในขณะนี้ คุณมีความสุขในการประกอบอาชีพครูหรือไม่ เพราะเหตุใด

ในปัจจุบันนี้มีความสุขและภาคภูมิใจมากที่ได้ประกอบอาชีพครู เพราะว่าเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้ได้รับความรู้ เพื่อจะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

5. คุณใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมอะไรบ้าง (งานอดิเรก)

อ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวสารทั่วไปทางโทรทัศน์

6. คุณมีการหารายได้พิเศษจากการประกอบอาชีพครูหรือไม่ เพราะเหตุใด (ทำธุรกิจหรือสอนพิเศษ เป็นต้น)

หารายได้พิเศษโดยการสอนหนังสือพิเศษในวันเสาร์ - อาทิตย์

7. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน

การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการศึกษาที่หลากหลาย เปิดกว้าง คนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนหนังสือในสาขาวิชาอะไรก็ได้ตามศักยภาพ และความสามารถของตัวเอง ไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใด แต่ว่า ครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ ครูจะต้องมีอุดมการณ์เช่น การสอนให้รู้   ทำให้ดู  และอยู่ให้เห็น

8. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ดีใจมากที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Aec)ในปีพุทธศักยราช 2558 จะได้เปิดกว้างเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาให้หลากหลาย การศึกษาไทยจะเท่าเทียมกับอารยประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์

9. ผู้สัมภาษณ์ขอคำแนะนำจากผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อที่จะปรับตัวและเตรียมตัว ในการประกอบอาชีพครูต่อไปในอนาคต

สิ่งที่จะให้คำแนะนำ ก็คือ เป็นนักศึกษาจะต้องทำหน้าที่ของนิสิตนักศึกษาให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่อง ต้องขยันหมั่นเพียร มีความอดทน มุ่งมั่นเพื่อนำเอาใบปริญญามาให้พ่อแม่ให้จงได้ สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นความหวังของพ่อและแม่อย่างสุดซึ้ง ขอให้โชคดี

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ผู้สัมภาษณ์  นางสาวศิริกัญญา   เผ่าหอม   รหัส 531123036   นักศึกษา  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 495278เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2012 10:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2012 10:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี