ทอแรนซ์( Torrance,1965 )

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ขั้นที่ 1 การพบความจริง

ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมุติฐาน

ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

ขั้นที่ 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ