วัคซีน กับ เซรุ่ม นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งสามารถจะอธิบายได้ดังนี้

   เซรุ่ม หรือ ซีรั่ม เป็นสารน้ำที่แยกได้จากเลือด โดยการเจาะเลือดจากสัตว์ แล้วตั้งทิ้งไว้ระยะหนึ่ง เลือดจะแยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่จับกันเป็นก้อน และ ส่วนที่เป็นน้ำใสซึ่งเราเรียกว่า เซรุ่ม
    อีกส่วนหนึ่งการเตรียมเซรุ่มสำหรับแก้โรคใดโรคหนึ่งนั้น ทำโดยการฉีดเชื้อโรคหรือสารที่ก่อให้เกิดโรคนั้นเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ สัตว์จะสร้างสารขึ้นต่อต้านโรคนั้น สารนี้จะพบอยู่ในส่วนที่เป็นน้ำใสของเลือด เมื่อแยกส่วนที่เป็นน้ำใสนี้ได้ ก็จะทำให้ได้เซรุ่มสำหรับโรคนั้น และเมื่อนำมาฉีดในมนุษย์ก็จะทำให้คนมีภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคนั้นได้
    ส่วน วัคซีน เป็นสารที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่คนหรือสัตว์ เพราะเมื่อฉีดเข้าไปแล้ว ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นร่างกายและป้องกันการเกิดโรคบางอย่างได้

Reference

     http://bicycle2011.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1/