วิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ สำหรับ นักเรียนชั้น ป.1

การศึกษา เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระของนักเรียนชั้น ป.1

 บทคัดย่อ

            การศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์    1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มีกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน 15 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  27  แผน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  20  ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  10  ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า E1/E2  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ผู้ศึกษาสร้างผลการศึกษาพบว่า

                     1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.07/82.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

                 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันโดยมีความก้าวหน้าเท่ากับ 5.80 คิดเป็นร้อยละ 58.32

                 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#การอ่าน#การเขียนพยัญชนะ

หมายเลขบันทึก: 491060, เขียน: 13 Jun 2012 @ 14:48 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 07:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ณัฐฉรา ปากูล
IP: xxx.88.181.151
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติดูตัวอย่างงานวิจัยได้ไหมค่ะ