วันนี้ได้ไปทำบุญที่วัดลาดระโหงอำเภอบางปะอินเป็นการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท่านรองเพิ่มศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่วัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะนับว่าเป็นบุญของผู้ที่ได้ไปทำบุญในวันนี้  และขอผลบุญที่ได้รับในวันนี้มอบให้แก่อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องการจัดการเรียนรู้และคณะผุ้บริหาร ครู อาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา