ขอยืนยันความเป็นนักคิด นักพัฒนา ของคนหน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา มอ. ด้วยผลงานตีพิมพ์ถึง 3 เรื่องในปีที่ผ่านมาค่ะ 

1. เพ็ญศิริ ชูส่งแสง, ปนัดา มุกสิกวัณณ์, นุชรัตน์ วรรณพงศ์, อภิชาติ มูซอ, พิพัฒน์ชัย อภิรักษ์ธัญ.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ HbA1c โดยใช้ EDTA blood กับ NaF blood.  สงขลานครินทร์เวชสาร 2005; 23 (2): 73-79 (link paper)

2. วรรณี ชยานันต์นุกู.  การประยุกต์ใช้น้ำยาที่เตรียมเองสำหรับตรวจหาประมาณโปรตีนในปัสสาวะและน้ำไขสันหลังโดยวิธี Benzethonium chloride กับเครื่องอัตโนมัติ Hitachi 704  สงขลานครินทร์เวชสาร 2005; 23 (5): 313-320  (link paper)

3. Musigavon P (ปนัดดา มุกสิกวัณณ์), Yipintsoi T (ธาดา ยิบอินซอย).  Loss of high density lipoprotein cholesterol in serum: effect of storage.  J Med Assoc Thai. 2005 Oct; 88(10):1388-94.

สุดยอดค่ะ