สิ่งที่ล่วงไปแล้ว...........ไม่ควรทำความผูกพัน

                          เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง

                          แม้การกระทำความผุููกพันและมั่นใจในสิ่งนั้น

                         กลับมาเป็น   ปัจจุบัน    ก็เป็นไปไม่ได้

                        ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว

                                  โดยความไม่สมหวังตลอดไป

                                   อนาคต       ที่ยังมาไม่ถึงนั้น

                             เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน

                                   อดีต        ปล่อยไว้ตามอดีต

                          อนาคต     ปล่อยไว้ตามกาลของมัน

                          ปัจจุบัน        เท่านั้น   จะสำเร็จประโยชน์ได้

                          เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิัสัย  

                                            พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต