วันนี้ 25 เมษายน555 ทีมคณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ จำนวน 70 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการส่วนกลาง มหาวิทยาลัย สพฐ อาชีวศึกษา ทบวงมหาวิทยลัย (หลายคนไปร่วมงาน MOU กับกระทรวงเกษตรสหกรณ์ /กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทีตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ) ยังมีการ edit และเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร เอกสารประกอบการเรียนรู้ /คู่มือดำเนินงาน/และคู่มือวัดผลประเมินผล การดำเนินงาน ยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8เดือนอย่างมีคุณภาพและนอกจากนั้นก็้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เนื้อหาของแต่ละหมวดวิชาในโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน ฯกับมาตรฐานชาติ มาตรฐานหลักสูตร 51

  แม้ว่าการทำงานจะเร่งด่วนแต่การจัดการศึกษาต้องอิงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ และการเรียนรู้ที่กำหนดตามหลักสูตร

  ตอนเย็นเลิกทำงานเดินไปหาข้าวกิน ผ่านวัดอินทรวิหาร ที่อยู่ใกล้โรงแรม ตรัง ได้มีโอกาสไปไหว้รูปหลวงพ่อโต  เพิ่อเป็นศิริมงคล มีศิล สมาธิและปัญญา  ในการทำงานและดำรงชีวิต