แผนการเรียนรู้บูรณาการ 1 ชาตรี สำราญ

แผนการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่อง  โอ้....เรื่องที่ฉันต้องรู้

ช่วงชั้นที่  1                                                                       เวลา         ชั่วโมง

.............................................................................................................

คำอธิบายรายวิชา

 

                รู้และปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  กลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อม   เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

                สำรวจตรวจสอบ   สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  วิเคราะห์ ข้อมูล อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและนำเสนอผลการศึกษา

                รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  เห็นประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ที่เชื่อถือได้  แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม  เข้าใจวัฏจักรของชีวิตมนุษย์

                บวก  ลบ  คูณ  หาร  จำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้มา

                ใช้ภาษาง่าย ๆ  สั้น ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อ นวัตกรรมง่าย ๆ

                มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียนและใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้  ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

   1. สาระที่บูรณาการกันได้

ส.1.3 ข้อ  1

รู้และปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองกลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ว 2.1  ข้อ 1

   สำรวจตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและนำเสนอผลการศึกษา

ค.1.2  ข้อ 2

       บวก  ลบ  คูณ หารจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

ศ.1.1  ข้อ 4

แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม

โอ้...เรื่องที่ฉันต้องรู้

ง.4.1 ข้อ 1,2

1. รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

2. เห็นประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่เชื่อถือได้

พ.1.1 ข้อ 2

    เข้าใจวัฏจักรของชีวิตมนุษย์

ต.1.2 ข้อ 1   

     ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อ นวัตกรรมง่าย ๆ

ท.2.1  ข้อ  2

    มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

  (ดูรูปได้ที่ https://sites.google.com/site/chatreesamran/hnangsux/-doc-10  ครับ) 

2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มาตรฐานช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ส.1.3 ข้อ 1

รู้และปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองกลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

1. รู้และปฏิบัติตน  ตามคำแนะนำเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม *ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง กลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

2.  รู้และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ *ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง กลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 

มาตรฐานช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ว 2.1  ข้อ 1

   สำรวจตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและนำเสนอผลการศึกษา

 

1. สำรวจ  ตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

2. วิเคราะห์ข้อมูล  อภิปรายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและนำเสนอผลการศึกษา

ค.1.2  ข้อ 2

       บวก  ลบ  คูณ หารจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

 

 

1. บวก  ลบ  จำนวนนับและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

2.  คูณ หาร  จำนวนนับและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

ศ.1.1  ข้อ 4

แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม

 

1.  แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม

 

มาตรฐานช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ง.4.1 ข้อ 1,2

1. รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

2. เห็นประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่เชื่อถือได้

 

1. รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

2.  เห็นประโยชน์ของข้อมูล

3. รวบรวม ข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่เชื่อถือได้

พ.1.1 ข้อ 2

    เข้าใจวัฏจักรของชีวิตมนุษย์

 

1. เข้าใจวัฏจักรของชีวิตมนุษย์

ต.1.2 ข้อ 1  

     ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรมง่าย ๆ

 

 

1. ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2.  ใช้สื่อ  นวัตกรรมง่าย ๆ  ประกอบการใช้ภาษาง่าย ๆ    สั้น ๆ

ท.2.1  ข้อ  2

    มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

 

1. มีมารยาทในการเขียน

2. มีนิสัยรักการเขียน

3. ใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้  ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการเรียนรู้บูรณาการ ชาตรี สำราญ

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิรูปการศึกษา#การเรียน การสอน#ชาตรี สำราญ

หมายเลขบันทึก: 485920, เขียน: 24 Apr 2012 @ 11:06 (), แก้ไข: 17 Aug 2012 @ 09:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)