บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ไพรวัลย์
CAI

ชื่องานวิจัย     รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์

                       เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย             นางสาวไพรวัลย์    สุวะไกร

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระภูมิศาสตร์    เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  ระหว่างก่อนกับหลังเรียน  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น

                กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  จังหวัดมุกดาหาร  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  33  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มีดังนี้

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระภูมิศาสตร์  เรื่อง   ทวีปอเมริกาเหนือ

และทวีปอเมริกาใต้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

จำนวน  60  ข้อ

ศึกษาโดยใช้สถิติในการทดลองได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามาตรฐาน 80/80 และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า  t-test

ผลการวิจัยพบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.58/83.54  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  ที่ตั้งไว้

  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น  มีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง

0.25  -  0.80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97  จำนวน 60 ข้อ  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์      ทางการเรียน  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  ก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

(t = 26.41)  โดยก่อนเรียนด้วยบทเรียน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉลี่ย (X) 34.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) 2.19  หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉลี่ย

(X)  50.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 2.38

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานครูวัลย์

คำสำคัญ (Tags)#วิชาการ CAI

หมายเลขบันทึก: 485386, เขียน: 17 Apr 2012 @ 19:03 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)