นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลาง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยมีอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่  รศ. ดร.กรกนก อิงคนินันท์  สังกัดภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ , ดร.บุรินทร์  กำจัดภัย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์,  ผศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร.สุธิสา  ถาน้อย  สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทุนอุดหนุนนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป