เรียน   ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม และ ทีม ENV รพ. ในการตรวจประเมิน

          มาตรฐานด้านสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม ต้องมีเอกสาร จำนวน 2 ชุดได้แก่

         1. ประเมินฯ ของสสจ. ลำปาง  download ได้ที่นี้ครับ  

             แบบของสสจ.ลำปาง  

         2. แบบของของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  download ได้ที่นี้ครับ 

            แบบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เชื่อมต่อ

 

คำชี้แจง

            แบบการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   และ

ความปลอดภัยในโรงพยาบาล สสจ.ลำปาง  (ประยุกต์มาจากมาตรฐานด้าน

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2555)