ป่าตัน...ประชุมนัดพิเศษ


       เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน  2549  เวลา 20.00 น.  องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านป่าตันได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษขึ้น  งานนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วย  ประธานองค์กรฯบอกว่าที่ต้องมีการเชิญประชุมนัดพิเศษเพราะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เกรงว่าในวันออมจะไม่มีเวลาจึงต้องจัดประชุมในวาระพิเศษขึ้นมาก่อน

       สำหรับเรื่องที่มีการพูดคุยกันนั้นมีอยู่ด้วยกันประมาณ 9 เรื่อง  มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

       1.ตัวแทนคณะกรรมการได้เข้าพบทีมบริหารของเทศบาลตำบลป่าตัน-นาครัว  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2549  ที่ผ่านมา  ซึ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้เล่าให้ทีมบริหารของเทศบาลฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่ม  ในประเด็นนี้ได้รับความสนใจพอสมควร  มีผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้  จากนั้นประธานเครือข่ายฯได้พูดถึงกองทุนสุขภาพชุมชนที่กำลังจะลงมา 

        ตัวแทนที่ไปร่วมพบทีมบริหารของเทศบาลสะท้อนให้ที่ประชุมฟังว่า  ท่านนายกเทศมนตรีให้ความสนใจในเรื่องการออมมาก  ต้องการให้คนในพื้นที่มีการออมกันมากๆ 

        ประธานกลุ่มได้บอกกับคณะกรรมการว่า  ท่านนายกฯได้มาร่วมเวทีในวันที่ 22-23 กรกฎาคม  ที่ผ่านมา  ทำให้เกิดความสนใจ  ก็เลยเชิญตัวแทนคณะกรรมการไปพูดคุย  ท่านบอกว่าต่อไปเวลามีอะไรให้ติดต่อมาที่ทางเทศบาลได้เลย  ทางเทศบาลต้องการเข้ามาประสานงานเพื่อก่อให้เกิดกลุ่มอย่างนี้ขึ้นในเขตเทศบาลให้ครบทุกหมู่บ้าน

       นอกจากนี้แล้วในขณะนี้ทางเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณ 50,000 บาท  ให้กับกลุ่มแล้ว  ขอให้ทางกลุ่มเขียนโครงการเข้าไปเสนอต่อเทศบาล

       ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้เสริม  โดยยกตัวอย่างกลุ่มบ้านดอนไชยและกลุ่มอื่นๆที่เคยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลว่าโครงการมีลักษณะอย่างไร  เรื่องอะไรบ้างที่ทางเทศบาลสามารถสนับสนุนงบประมาณได้  เรื่องอะไรที่ทางเทศบาลให้การสนับสนุนไม่ได้

       2.การไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี  สมุทรปราการ  และสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม  2549  ตัวแทนคณะกรรมการของกลุ่มป่าตันที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้มี 2 คน  คือ  คุณอุทัย  และ คุณสมชาย  ทั้ง 2 คนได้สรุปสิ่งที่ไปศึกษาดูงานให้ที่ประชุมฟัง  (ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับที่โซนใต้สรุปค่ะ)

       ประธานได้เสริมในเรื่องนี้ต่อว่าการไปศึกษาดูงานเป็นการเปิดโลกทัศน์  อยากให้ทุกคนหมุนเวียนกันไปดูงานเมื่อมีโอกาส  เช่นเดียวกับการประชุมเครือข่ายฯประจำเดือน  ถ้าคณะกรรมการคนใดว่างก็ขอความร่วมมือว่าให้ไปเข้าร่วมประชุมด้วย  ให้แจ้งมาที่ประธาน  โดยประธานจะขับรถมารับด้วยตนเอง

      3.กองทุนสุขภาพชุมชน  ทางสปสช. จะหนุนงบประมาณมาให้เป็นรายหัว  หัวละ 37.5 บาท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสบทบด้วย  แต่พิจารณาตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งกลุ่มก็ต้องสมทบด้วย  โดยงบประมาณจะผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตอนนี้อยากให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันขยายกลุ่มวันละบาทให้ครบทุกหมู่บ้านในตำบล

       4.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มและเครือข่ายฯ  ขณะนี้ได้พัฒนาจนสามารถใช้งานได้แล้ว  โดยกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะใช้โปรแกรมนี้ ณ ขณะนี้ มี 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มนาก่วมใต้  กลุ่มป่าตัน  และกลุ่มบ้านต้า  ดังนั้น  ขอให้คณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบในส่วนนี้เตรียมตัวไปอบรม

       5.นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะมาฝึกงานที่องค์กรประมาณ 8 คน  โดยทางโรงเรียนจะนำนักศึกษามาดูงานในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน  2549 นี้  ขอให้คณะกรรมการทุกคนมาร่วมต้อนรับและมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่  โดยในวันดังกล่าวจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ 90 คน  เป็นอาจารย์ประมาณ 10 คน  นักศึกษาประมาณ 80 คน

      6.ตำบลละแสน  ทาง พอช. ได้โอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารที่กลุ่มไปเปิดแล้วเป็นเงิน 50,000 บาท   โดยเงินในส่วนของตำบลละแสนนั้น  ทางกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 100,000 บาท  ซึ่งเงินจำนวนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ

       ส่วนที่ 1  สมทบไปที่เครือข่ายฯเป็นเงิน 50,000 บาท  เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องในเรื่องการจ่ายค่าศพ

      ส่วนที่ 2  อยู่ที่กลุ่ม  นำไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับสวัสดิการคนทำงาน  เป็นเงิน 20,000 บาท

      ส่วนที่ 3  เป็นเงิน 30,000 บาท  อยู่ในส่วนของกองทุนสุขภาพระดับตำบล

      7.แบบสำรวจร้านค้าชุมชน  ขอให้ทางคณะกรรมการช่วยกันสำรวจเพื่อนำมาเนข้อมูลในการตัดสินใจจัด "ร้านค้าลอยฟ้า"

      8.การปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่ของเครือข่ายฯ  ในส่วนนี้ขณะนี้ทางเครือข่ายฯมีการปรับเปลี่ยน  คือ

      ในส่วนของงบประมาณ  มีงบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งจากหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานหนึ่งเป็นเงิน 700,000 บาท  รวมกับงบประมาณตำบลละแสนซึ่งแต่ละตำบลต้องส่งไปสมทบที่เครือข่ายฯตำบลละ 500,000 บาท  8 ตำบล  เป็นเงิน 400,000 บาท  รวมมีงบประมาณทั้งสิ้น 1,100,000 บาท  เงินทั้งหมดนี้จะเอาไปไว้ที่กองทุนกลาง  เพื่อเสริมสภาพคล่องในเรื่องการจ่ายค่าศพของสมาชิก

       สำหรับระเบียบของกองทุนสวัสดิการคนทำงานนั้น  เดิมเก็บจากสมาชิกคนละ 50 บาท/ปี   ส่งไปที่เครือข่ายฯ 40 บาท/คน/ปี  อยู่ที่กลุ่ม 10 บาท/คน/ปี  ระเบียบใหม่  คือ  ส่งมาที่เครือข่ายฯเพียงครึ่งเดียว  กล่าวคือ  ถ้าเก็บจากสมาชิกคนละ 50 บาท/ปี  ก็ส่งมาที่เครือข่ายฯ 25 บาท/คน/ปี  ถ้าเก็บจากสมาชิกเดือนละ 5 บาท  1 ปี  เป็นเงิน 60 บาท  ก็ส่งมาที่เครือข่ายฯ 30 บาท/คน/ปี  ที่เหลือเก็บไว้ที่กลุ่ม

      9.การทำธุรกิจ  ขณะนี้มีข้อเสนอเข้ามาในเรื่องในเรื่องการทำ      พรบ.  ในลักษณะโบรกเกอร์  ประธานได้อธิบายให้คณะกรรมการฟัง  ซึ่งทุกคนเห็นด้วยในหลักการ  แต่ขอศึกษาในรายละเอียดก่อน

      การประชุมนัดพิเศษก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ

หมายเลขบันทึก: 48330เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2006 09:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท