รมช.ศธ. เผย ควรเตรียมพร้อมด้านภาษาเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน เหตุปัจจุบันไทยมีการเตรียมตัวน้อยมาก

            ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป้าหมายของการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องปรับบทบาทด้านการศึกษา เพื่อสามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้ 

            ดังนั้น ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธการ จึงต้องพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 อาชีพใหม่ เพื่อการแข่งขันใน 5 ภูมิภาคของโลก ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาฝึกอบรมกับนานาประเทศ รวมถึง เตรียมความพร้อมทางด้าน งบประมาณ เทคโนโลยี ข้อมูลความรู้ต่างๆ  รวมถึง ความพร้อมททางด้านศักยภาพของคนที่ในปัจุบันทยมีการเตรียมตัวน้อยมาก