การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ

ภควัต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บทความ

โดย   นายภควัต นครินทร์สาคร

เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 ที่มาของปัญหา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี แต่ยังไม่ทราบถึงปัญหาของบุคลากรด้าน ความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559) ต่อไป

 วิธีการแก้ไขปัญหา

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร

  1. ขอบเขตด้านพื้นที่

       พื้นที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

      ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร แบ่งเป็น 2 ด้าน

    1. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
    2. แบบสอบถามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

    3. ขอบเขตด้านบุคลากร

        บุคลากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการ และ บุคลากรสายสนับสนุน

4.  ขอบเขตด้านเวลา

          ดำเนินการในเดือน กันยายน 2555

ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

      1. ขอบเขตด้านพื้นที่

          พื้นที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

      การระดมสมอง การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     3. ขอบเขตด้านบุคลากร

         บุคลากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการ และ บุคลากรสายสนับสนุน

     4. ขอบเขตด้านเวลา

         ดำเนินการในเดือน มกราคม 2556

 ผลที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา

  1. ได้ทราบถึงสภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  2. ได้ทราบถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  3. ได้ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  4. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในปีต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดูให้แล้ว เหมือนกับก๊อปวางเลยอ่ะ