อักษรควบไม่แท้

                ๑.   พยัญชนะที่ควบตัว  ร  แต่ไม่ออกเสียงตัว  ร  มีดังนี้

อักษรควบไม่แท้

ตัวอย่างคำ

อักษรควบไม่แท้

ตัวอย่างคำ

จฺร

จริง

ศฺร

เศร้า  เศรษฐี  ศรี  ศรัทธา  ศีรษะ  อาศรม  ปราศรัย

ซฺร

ไซร้

สฺร

สรวล  กำสรด  สรง  สระ  สร่าง  สรวม  สร้อย  สร้าง  โสรจ  เสริม  ไสร้

                ๒.  พยัญชนะที่ควบตัว  ร  แล้วออกเสียงแปรเป็นเสียงอื่น  คือ  ทฺร  ออกเสียงเป็น  ซ

                                ทรวดทรง  ทราบ  ทราม  ทราย           ทรุดโทรม  หมาย  นกอินทรีย์

มัทรี  อินทรีย์  มี                                              เทริด  นนทรี  พุทรา  เทร

ทรวง  ไทร  ทรัพย์  แทรก  วัด                       โทรมนัสย์  ฉะเชิงเทร

ตัว  ทร  เหล่านี้เรา                                           ออกสำเนียงเป็นเสียง  ซ