จากคำถามที่กระตุ้นให้เราต้องคิด เกี่ยวกับเรื่องเวลา...ประเด็นนี้ในกลุ่มเราได้มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อหรือโจทย์ใหม่คะว่า...เป็นคำถามที่ว่า"ปัจจัยอะไรที่ทำให้กระบวนการในเรื่องเวลาสั้นลง" นั้นคือ ใช้เวลาไม่มากนัก

       คุณกิจ หรือนักปฏิบัติ R2R ของทีมศิริราช ท่านเล่าว่าส่วนใหญ่ในองค์กรหรือในหน่วยงานนั้น จะใช้เวลาช่วงต่อเวรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้วิธีการกระจายงาน แบ่งงานกันทำโดยเฉพาะในช่วงที่ทำการทบทวนวรรณกรรม ก็จะแบ่งกันไป review จากนั้นค่อยมาคุยกันอีกที และเรียบเรียงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

       จากนั้นก็มีการเสนอว่า น่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมใช้ผสมผสานไปกับกระบวนการการพัฒนางานวิจัย เช่น web blog โทรศัพท์ เป็นต้น...นอกจากนั้นได้มีการเสนอเทคนิคเล็กน้อยๆ...เช่น การเขียน Paper ให้เหมือนการเล่านิทาน เรียบเรียงไปในทำนองนี้ก่อนค่อยใส่เนื้อหาหลักการเป็นวิชาการ ที่สำคัญหากรักที่จะทำเราต้องไม่กลัว

       นอกจากนี้แนวทางที่หลายๆ ท่านได้เคยใช้ เช่น หาเวลาเท่าที่มีโอกาส คุยกันกลุ่มเล็กๆ กันก่อน แล้วค่อยนัดคุยกันกลุ่มใหญ่ มีตัวกลางประสานกระจายข้อมูล...

โดยสรุปในกลุ่มเรา...เน้นการกระจายงาน มีผู้ประสานงาน และหาโอกาสทุกโอกาส...ในการทำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้