ครูรัฐนันท์ กันทะทรง มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านการสอน ที่มีความประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำการสอนมาได้สะสมประสบการณ์ รูปแบบการใช้หลายรูปแบบ หลายครั้งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นที่น่าพอใจของตนเอง ก็หาสาเหตุมาซึ่งก็มีหลายสาเหตุทั้งจากตัวครูเอง , นักเรียน ,สภาพแวดล้อม ในตัวของผู้สอนซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ในตัวของข้าพเจ้าเอง ประสบการณ์ทางการสอนที่ผ่านมา ที่คิดว่าดีมากคือ เรื่องการสอนภูมิศาสตร์ หรือปัจจุบันคือ สาระภูมิศาสตร์ ได้จัดทำสื่อที่ท้าทาย ความสามารถของนักเรียน แต่ละคนแต่ละกลุ่มได้ค้นหาความรู้ คำตอบด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยมีการแข่งขันกัน ทำให้เด็กกระตือรือร้นที่อยากจะแข่งขัน และเวลาที่จำกัดทำให้เด็กสนุกกับเกมส์ที่ให้และการแข่งขันจะกระตุ้นให้เด็กร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรม การเรียนการสอนอย่างสนุกไม่น่าเบื่อ ดีกว่าที่ครูจะพูดเองเพราะธรรมชาติ วิชานี้เนื้อหาวิชามีมาก ถ้าครูไม่วางแผนดีๆ ก็จะทำให้นักเรียนเบื่อได้ ฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมจะดีหรือเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้นเอง แต่ครูต้องมีเวลาในการเตรียมการสอนที่ดีด้วย มีสื่อที่ดีเพราะจะดึงดูดความสนใจของนักเรียน