การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศิลาราย สพป.นศ.2

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อเรื่องประเมิน  : การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนวัดศิลาราย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน : นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงษ์

                 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศิลาราย

ปีที่ประเมิน : 2553

                                 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศิลาราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาโครงการต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จานวน75 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จานวน 16 คน ครู จานวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 9 คนและศิษย์เก่า จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 4 ฉบับ และแบบตรวจสอบแบบไม่มีโครงสร้าง จานวน 1 ฉบับ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ใช้เก็บรวบรวมเชิงปริมาณ ควบคู่กับเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศิลาราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศิลาราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียนและความต้องการของท้องถิ่น รองลงมาคือ โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายของโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ และโรงเรียนกาหนดหลักการและเหตุผลของโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้อย่างชัดเจน 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดศิลาราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาที่จัดโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีความเหมาะสม รองลงมาคือ โรงเรียนชี้แจงเป้าหมายในการจัดกิจกรรมของโครงการระดมทรัพยากรให้ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ และ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และกาหนดบทบาทของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 3.ด้านกระบวนการดาเนินการโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศิลาราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนได้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรองลงมาคือโรงเรียนได้ดาเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่วางไว้และโรงเรียนได้มีการวางแผนการดาเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย 4. ด้านผลผลผลิตที่ได้รับจาก โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศิลาราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนและเห็นความสาคัญของการ ศึกษามากขึ้น รองลงมาคือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น และชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงาน โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน มี 3 ด้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก คือ ด้านบริบท

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)