ชุดกิจกรรมฝึกทักษะความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

กิจกรรมที่ ๑  “ เพลง หรรษา ”

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  เมื่อนักเรียนฝึกกิจกรรมแล้วสามารถ
๑.  อ่านและร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง
๒.  ตอบคำถามจากเนื้อเพลงได้ถูกต้อง
๓.  วาดภาพตามจินตนาการและสอดคล้องกับเนื้อเพลงได้
๔.  เขียนแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเพลงได้
๕.  บอกแนวทางในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
 
เนื้อหาสาระ
เพลง  “รอยไม้เรียว”
                        ครูครับจำศิษย์คนนี้ได้ไหม  ศิษย์คนที่ครูกลุ้มใจ เมื่อตอนผมเรียนป. ๖  การบ้านไม่ทำ สอนไม่จำซ้ำยังสอบตก ทำตัวเป็นเด็กหัวโจกเรียนป. ๖  ตกซ้ำหลายปี ศิษย์คนที่ถูกครูตีก้นเขียว  ทุกครั้งที่โดนไม้เรียวรู้สึกโกรธครูทุกที  ด่าครูลับหลังแล้วทำตัวเป็นคู่อริ  ผมกลับมาแล้ววันนี้ด้วยความคิดถึงคุณครู  ผมได้เรียนรู้ว่าครูรักครูจึงเฆี่ยน เมื่อออกโรงเรียนเดินบนสังเวียนนักสู้ ยามเจ็บร้าวลึก ผมสำนึกถึงคำสอนครู ขยันอดทนและสู้ เพราะครูผมจึงได้ดี  ครูครับจำศิษย์คนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพานดอกไม้ไหว้ครูผู้เคยปรานี กราบขออภัยที่ผมเคยทำตัวไม่ดี  ลูกศิษย์ของครูคนนี้  ได้ดีเพราะรอยไม้เรียว 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                 ๑.  ครูนำแผนภูมิเพลง “รอยไม้เรียว”  ติดบนกระดานให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทุกคน และอ่านทีละคนจนคล่อง  เมื่อนักเรียนอ่านได้แล้ว ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟังแล้วบอกให้ฟังอย่างตั้งใจและคิดตามไปด้วยว่าในเนื้อเพลงนั้น มีใคร  ทำอะไร  ที่ไหน อย่างไร  เมื่อไร นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างและได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการฟังเพลง
                 ๒.  ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟังเที่ยวที่สองและร้องเพลงคลอตามไปด้วย
                 ๓.  ครูปิดเพลงแล้วหาอาสาสมัครออกมาร้องเพลงเพื่อนๆ ปรบมือให้จังหวะประกอบ  ร้องจบครูและเพื่อนปรบมือให้กำลังใจ
                 ๔.  ให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกันทุกคน เมื่อร้องจบแล้วครูเปิดเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเที่ยว  จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมที่ครูกำหนดให้  โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละเท่าๆ กันตามความเหมาะสมแล้วช่วยกันระดมความคิดในการตอบคำถาม
                 ๖.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูแจกแบบประเมินให้กลุ่มอื่นช่วยประเมินจนกว่าจะครบทุกกลุ่ม กลุ่มใดพบข้อบกพร่อง ครู  และเพื่อนๆ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข แล้วนำผลงานติดไว้ที่ป้ายนิเทศ 
                 ๗.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้สึกและข้อคิดที่ได้จากการฟังเพลง “รอยไม้เรียว” 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
                 ๑.  แผนภูมิเพลง “รอยไม้เรียว” และเทปเพลงหรือ ซีดีเพลง
                 ๒.  เครื่องเล่นเทป หรือเครื่องเล่นวีซีดี   ตามความเหมาะสม
                 ๓.  ใบกิจกรรม
การวัดผลประเมินผล
                 ๑.  สังเกตการอ่านและการร้องเพลง โดยใช้แบบสังเกตการอ่านออกเสียง
                 ๒.  ตรวจผลงานจาก การตอบคำถาม  การวาดภาพภาพตามเพลง
กิจกรรมเสนอแนะ
            ครูผู้สอนสามารถเปลี่ยนเพลงได้ตามสมัยนิยม และตามความเหมาะสมในระดับชั้นของผู้เรียน
ใบกิจกรรมที่ ๑
ชื่อ………………………………………………….ชั้น………………เลขที่……………
     คำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบคำถามจากการฟังเพลง “รอยไม้เรียว” ตามความคิดของนักเรียนเอง นะจ๊ะ
๑.  นักเรียนฟังเพลง “รอยไม้เรียว” แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
๒.  นักเรียนคิดว่าผู้แต่งเพลง “รอยไม้เรียว”  มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
๓.  ในเนื้อเพลง “รอยไม้เรียว”  กล่าวถึงใครบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
 ๔. นักเรียนคิดว่าเด็กในเนื้อเพลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และประโยคใดที่ทำให้นักเรียนคิดเช่นนั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
๕. นักเรียนคิดว่ามีข้อความใดบ้าง  ที่เป็นคำสอนของครู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
 
๖.  นักเรียนคิดว่าใครเป็นคนร้องเพลง “รอยไม้เรียว”  เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
๗.  ผู้ร้องแสดงความรู้สึกอย่างไรต่อผู้ฟัง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
๘. จากเนื้อเพลง อะไร ที่ทำให้ นักเรียนคิดถึงครู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
๙.  นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้ครูตีนักเรียน   เขียนมาให้มากที่สุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
๑๐.  ถ้านักเรียนเป็นครู  นักเรียนจะทำอย่างไร  จึงจะทำให้นักเรียนของเราเป็นทั้ง คนดีคนเก่ง และมีความสุข  เขียนมาให้มากที่สุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

คำสำคัญ (Tags)#การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

หมายเลขบันทึก: 479252, เขียน: 19 Feb 2012 @ 21:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

อายุวัฒน์
IP: xxx.180.187.75
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช่ได้

อาคม
IP: xxx.180.187.75
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ

สุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ
IP: xxx.93.237.177
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกที่ดีมาก  ขออนุญาตนำไปใช้เป็นแบบอย่าง