มีลิงค์ ห้องสมุดดิจิทัล ของต่างประเทศที่  California  ที่น่าสนใจ มาให้ได้ศึกษาหาความรู้กัน

http://www.cdlib.org/