รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครู พิศมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

พิศมัย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

ผู้รายงาน      นางพิศมัย เกษมพร

                     ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ปีที่พิมพ์         2554

 

บทคัดย่อ

 

            การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนดอนมดแดง

วิทยาคม อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

ภาคเรียนที่ 1  ปี การศึกษา 2554  จำนวน  36  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ

ร้อยละ  จำนวน 7  ชุด 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 7  ชุด 3)  แบบประเมิน

ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ 

สถิติที่ใช้  คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้  t- test  (Dependent 

Samples) 

                   ผลการพัฒนาพบว่า  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

มีประสิทธิภาพโดยรวมทั้ง  7  ชุด เท่ากับ  83.75/83.06    และแต่ละเล่มทั้ง  7  ชุด  มีประสิทธิภาพ

สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้  ดังนี้  ชุดที่ 1 อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ  83.50/82.64 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5395 ชุดที่  2 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ 

จำนวน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.19/84.03 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5493 ชุดที่  3  สัดส่วน  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.69/84.58 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5651  ชุดที่  4 การแก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับสัดส่วน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.11/82.78  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5277 

ชุดที่  5 อัตราส่วนและร้อยละ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.69/83.47 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5383

ชุดที่  6  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.92/80.97  ค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ 0.5176  ชุดที่  7  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.14/82.92 ค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.5230   2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการเรียน

ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

                 สรุปผลการพัฒนาทำให้ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมสามารถ

นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครู พิศมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 477955, เขียน: 07 Feb 2012 @ 22:35 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

siwipa
IP: xxx.207.10.36
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดีมาก อ่านเเล้วเข้าใจดีมาก

Man panupong
IP: xxx.207.10.36
เขียนเมื่อ 

นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบคุณมาเผยแพร่ผลงาน

ratiyaporn
IP: xxx.207.10.36
เขียนเมื่อ 

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ เป็นกำลังใจให้ครูนะค่ะ

Piss-naja
IP: xxx.207.10.36
เขียนเมื่อ 

เป็นการส่งเสริมการศึกษาไทยที่ดีมากค่ะ เยี่ยมมากค่ะ