การทำและเขียนCQI Story

หลักการไม่ยาก เขียนเหมือนงานวิจัยเล็กๆ แต่ที่สำคัญคือทำเพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ทำแล้วต้องนำมาใช้ปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นได้

                 คือว่าห้องแลปจะส่งCQI และนำเสนอ CQI นี้ที่ศูนย์วิทย์พิดโลกพี่อ้วนให้แนนเขียนเป็นเอกสารวิชาการแต่แนไม่รู้ว่าเขียนอย่างนี้ดีหรือเปล่าแนนเลยส่งให้หมอดูเผื่อว่าหมอจะช่วยปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ

CQI

เรื่อง IT Report

บทนำ

                      เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านตากมีสถานีอนามัยในความรับผิดชอบหลายแห่งซึ่งสถานีอนามัยแต่ละตั้งอยู่แห่งไกลจากโรงพยาบาลมาก โดยแต่ละสถานีอนามัยจะมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหลายรายการและจำนวนหลายครั้งต่อเดือน ซึ่งแต่เดิมนั้นทางงานชันสูตรจะส่งผลการทดสอบให้แก่สถานีอนามัยโดยส่งเป็นจดหมายปิดผนึกผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                     ซึ่งพบว่าการส่งผลการทดสอบด้วยวิธีดังกล่าวทำให้สถานีอนามัยได้รับผลการทดสอบล้าช้าและบ้างสถานีอนามัยยังไม่ได้รับผลการทดสอบดังกล่าว ซึ่งสถานีอนามัยที่ส่งตรวจแล้วไม่ได้รับผล คิดเป็น 4.4 % ของสถานีอนามัยที่ม่งตรวจทั้งหมด ทางงานชันสูตรโรงพยาบาลบ้านตาก จึงได้ทำ CQI เรื่อง IT Report ขึ้นเพื่อให้ทางสถานีอนามัยได้รับผลการทดสอบอย่างรวดเร็วและครบถ้วน

วัตถุประสงค์

                   เพื่อให้ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการส่งถึงสถานีอนามัยอย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาอย่างทันท่วงที

วิธีการศึกษา

  1. ทำการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่เกี่ยวข้อง
  2. ทำการจดบันทึกรายชื่อผู้เกี่ยวข้องและที่อยู่ทางอิเล็กทอนิก(E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ของสถานีอนามัยต่าง ๆ
  3. ทำการตรวจสอบผลการทดสอบแล้วจึงบันทึกผลการทดสอบลงในระบบคอมพิวเตอร์แล้วจึงแนบไฟล์นั้นส่งไปยังสถานีอนามัยต่าง ๆ ทาง Internet
  4. เมื่อส่งข้อมูลทาง Internet แล้วจึงทำการส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบเป็นจดหมายปิดผนึกส่งไปยังสถานีอนามัยต่าง ๆ โดยผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก

ผลการปฏิบัติงาน

                    เมื่อมีการส่งผลการทดสอบโดยระบบ Internet ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่าไม่เกิดปัญหาเรื่องผลการทดสอบไม่ครบถ้วนและล้าช้า และนอกจากนี้ยังทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อผลการทดสอบผิดปกติ

วิจารณ์และสรุปผล

                      จากการรายงานผลโดยใช้ระบบ Internet ทำให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยได้รับผลการทดสอบที่ครบถ้วนและรวดเร็วขึ้นจึงจึงทำให้การติดตามผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบผิดปกติมาทำการรักษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งแม้การส่งผลการทดสอบจะมีปัญหาในสถานีอนามัยที่อยู่ห่างไกลและไม่มีการติดตั้งโทรศัพท์ที่สถานีอนามัยแต่ก็ยังสามารถส่งผลการทดสอบทาง Internet ได้โดยผู้รับผิดชอบจะทำการเปิดและตรวจสอบดูข้อมูลจากสถานีอนามัยใกล้เคียงได้และในกรณีที่ข้อมูลเป็นความลับของผู้ป่วยจะมีการส่งผลโดยใช้รหัสของผู้ป่วยแทนการส่งเป็นชื่อผู้ป่วยซึ่งทำให้ความลับของผู้ป่วยไม่ถูกเปิดเผย

สวัสดีแนน

            หมอได้อ่านแล้วและได้เขียนข้อคิดเห็นไว้แต่ปรากฎว่าไฟล์มันหายไป ก็เลยต้องมาเขียนให้ใหม่ มีข้อเสนอแนะในการเขียนCQI story ดังนี้

1.  ชื่อเรื่องควรเป็นชื่อของปัญหาที่เรานำมาทำ เช่น การแก้ปัญหาสถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบไม่ได้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือได้ล่าช้าหรือได้ไม่ครบ

2.  คำนำควรเป็นการอธิบายชื่อเรื่องหรืออธิบายปัญหาว่าเป็นอย่างไร ขอบเขตแค่ไหน ส่งผลเสียอย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้างและควรบอกผลลัพธ์ปัจจุบันที่ทำได้เช่น อัตราได้รับ อัตราสูญหาย อัตราล่าช้า เป็นต้น

2.  ระบุสาเหตุของปัญหา โดยระดมสมองหาสาเหตุของปัญหกามาให้ได้มากที่สุดว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง เช่น ลืมส่ง ไปรษณีย์ทำหาย ส่งไปแล้วหายที่ สสอ. ส่งทันเวลาแต่สอ.ไม่มารับผล สอ.งานยุ่งจนไม่มีเวลามารับผล เราส่งช้าเอง เป็นต้น

3.  เลือกสาเหตุที่เป็นต้นเหตุจริงๆ(Root cause analysis) มาสัก 1-2 สาเหตุ เป็นสาเหตุที่มีผลจริงๆต่อปัญหา เช่นสาเหตุที่ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา เกิดเพราะ สอ.มีงานมากจนไม่มีเวลามารับผลที่ สสอ. (นั่นคือเราเองส่งทัน ครบ ไปรษณีย์ไม่ทำหาย สสอ.แจ้งข่าวตลอดแล้ว)

4.  จากสาเหตุในข้อ 3 การที่ผลไปอยู่ที่ สสอ.แล้วแต่ สอ.ไม่ได้มารับผลเพราะงานเยอะ เราก็มาวิเคราะห์หาทางเลือกว่า จะแก้ไขอย่างไรบ้าง ลองระดมสมองออกมาให้ได้ทางเลือกที่มากๆทาง

5.  กำหนดวัตถุประสงค์โดยเป็นส่วนดีของปัญหา เช่นเพื่อช่วยให้สถานีอนามัยได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เป็นต้น

6. เลือกทางเลือกที่น่าจะได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหาและเหมาะสมที่สุดกับบริบทหรือสภาพของงานของเราและอำเภอของเรา ตกลงว่าเลือกการส่งผลโดยใช้IT Report (ตัวนี้คือวิธีใหม่ที่เราคิดขึ้นเพื่อพัฒนางาน จะเรียกว่าเปผ็นนวัตกรรมก็ได้ การที่หัวเรื่องที่ส่งมาให้ดูใช้คำว่าCQIเรื่องIT report จึงไม่ใช่เพราะCQIเริ่มจากปัญหา ถ้าจะใช้ชื่อIT reportเป็นชื่อเรื่องควรจะเป็น นวัตกรรมเรื่องIT report ซึ่งเราก็จะใช้แนวทางของการตามรอยหรือKMมาเขียนให้เห็นว่าIT reportมาจากการแก้ปัญหาอะไร ทิศทางการเขียนมันจะกลับทางกัน)

7. ทางเลือกของการใช้IT reportนั้น เรามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง(ซึ่งก็คือที่เขียนมาว่าเป็นวิธีการศึกษานั่นแหละ)

8. พอปฏิบัติตามทางเลือกนี้ไปสักระยะหนึ่ง เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1ปี เราก็มาสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีใหม่นี้ว่าเป็นอย่างไร ดีขึ้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับก่อนใช้วิธีใหม่นี้ ก็คือวัดจากตัวชี้วัดอะไร เชิงปริมาณเช่นอัตราทันเวลา อัตราสุญหาย อัตราได้รับครบหรืออัตราพึงพอใจ หรือเชิงคุณภาพเช่นรุ้สึกว่างานดีขึ้น ความสัมพันธ์ดัขึ้น ความร่วมมือกันดีขึ้น เป็นต้น

9. สรุปว่าการทำCQIครั้งนี้ สามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ จากวิธีหรือนวัตกรรมอะไร

10 .ข้อแสนอแนะและแผนงานหรือแนวทางที่จะพัฒนามากขึ้นในอนาคตควรเป็นอย่างไร เช่นติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให่ สอ.ในพื้นที่และสสอ.เพื่อจะได้ส่งให้ทั้ง สสอ.และสอ. พัฒนาระบบรหัสการรายงาน เป็นต้น

             หวังว่าคงพอทำได้นะ  เนื้อหาที่ทำมาก็เกือบครบถ้วนแล้ว เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยและเรียบเรียงใหม่เท่านั้นเอง

                                                   หมอพิเชฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 47744, เขียน: 02 Sep 2006 @ 11:00 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ท่าน ผอ.ค่ะขอยืมแนวคิดไปใช้บ้างคะ

รพร.สระแก้ว

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.123.97
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดียิ่งครับ

SOISUA
IP: xxx.157.247.61
เขียนเมื่อ 

ขอยืมด้วยคนนะคะ

ped
IP: xxx.129.10.218
เขียนเมื่อ 

ขอนิดนึง และกรณี ที่ทำการส่งข้อมูล ทาง IT Report ไปแล้ว ปลายทางได้รับผลแล้ว และแจ้ง คนไข้ไป แต่บังเอิญว่า พอผลจริงที่ส่งทางไปรษณีย์ออกมา ปรากฎว่า รายงานผลผิด มีวิธีการอย่างไรค่ะ ไม่ทราบว่าผลที่ Report ไป เป็น File Scan หรือว่าคัดลอกลง IT report ค่ะ

วิธีการศึกษาข้อ 4 ค่ะ สอบถามว่าได้รับจดหมายทุกใบหรือไม่ค่ะ

สงสัยกรณี คนไข้เจาะเลือดหา HIV มีไหมค่ะ แล้วทำการแจ้ง Pt. ไร เช่น ได้รับผลมาแล้ว ให้ใครมาฟังผล และทำการยืนยันอย่างไร ว่า Pt. ได้ทำการฟังผลมาแล้ว โดยไม่ใช้บุคคลอื่น

อยากทราบค่ะ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ค่ะ

ชุติมา
IP: xxx.230.110.203
เขียนเมื่อ 

อธิบายได้ชัดเจนจังเลย

ขออนุญาตินำไปใช้ค่ะ