ผลการจัดระดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย

Ranking 2005

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศผลการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ภายใต้ "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย"

ด้านการวิจัย ( Research Ranking Indicators)

กลุ่มที่ 1 ดีเลิศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่   ม.มหิดล  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และม.เทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มที่ 2 ดีเยี่ยม ม.เกษตรศาสตร์   ม.ขอนแก่น  ม.นเรศวร  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มที่ 3 ดี ม.บูรพา  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ม.ศิลปากร  ม.สงขลานครินทร์  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มที่ 4 พอใช้  และกลุ่มที่ 5 ต้องปรับปรุง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.komchadluek.net/2006/09/01/e001_42866.php?news_id=42866

ด้านการเรียนการสอน (Teaching Ranking Indicators)

กลุ่มที่ 1 ดีเลิศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่   ม.มหิดล  

กลุ่มที่ 2 ดีเยี่ยม ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี  มทร.กรุงเทพ

กลุ่มที่ 3 ดี ม.ทักษิณ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.วลัยลักษณ์  ม.ศิลปากร  ม.สงขลานครินทร์ ม.อุบลราชธานี มทร.ศรีวิชัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มที่ 4 พอใช้  และกลุ่มที่ 5 ต้องปรับปรุง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.komchadluek.net/2006/09/01/e001_42866.php?news_id=42866

ข้อมูลการจัด 50 อันดับของคณะในสาขาต่างๆ 7 สาขา (ขอนำเสนอ  กลุ่มละ 5 อันดับ) ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ มติชน (http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu01010949&day=2006/09/01)

ด้านการเรียนการสอน 

สาขาวิทยาศาสตร์

1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
5 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

สาขาเทคโนโลยี

1 วิศวะ จุฬาฯ
2 พลังงานและวัสดุฯ มจธ.
3 ทรัพยากรชีวภาพฯ มจธ.
4 วิศวะ มทร.กรุงเทพ
5 วิศวะ ม.อุบลราชธานี 

สาขาชีวการแพทย์

  1 แพทย์รามาฯ ม.มหิดล
2 แพทย์ศิริราชฯ ม.มหิดล
3 เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
4 แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5 แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์

1 มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
2 สังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล
3 สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่
4 ส.วิจัยภาษาฯ ม.มหิดล
5 อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

 สาขาสังคมศาสตร์

1 เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ
2 ศศินทร์ จุฬาฯ
3 รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
4 ว.ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
5 เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 
 

สาขาเกษตร

1 เกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรฯ
2 อุตฯเกษตร ม.เกษตรฯ
3 สน.อุตฯเกษตร มฟล.
4 เกษตร ม.เชียงใหม่
5 เกษตร ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี 

สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 

1 ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ
2 ครุศาสตร์ จุฬาฯ
3 ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
4 ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
5 ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี

ด้านการวิจัย  

  สาขาวิทยาศาสตร์

1 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4 สถาบันอณูชีววิทยาฯ ม.มหิดล             
5 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

สาขาเทคโนโลยี
1 พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ.
2 พลังงานและวัสดุฯ มจธ.
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ม.มหิดล
4 วิศวะ จุฬาฯ
5 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

  สาขาชีวการแพทย์
1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่
2 เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
3 วิทยาการสาธารณสุข จุฬาฯ
4 แพทยศาสตร์ จุฬาฯ
5 แพทย์รามาฯ ม.มหิดล
 

สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์
1 วิจัตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
2 สังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
4 สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่
5 อักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
 

สาขาสังคมศาสตร์
1 ส.วิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
2 บริหารธุรกิจ นิด้า
3 รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
4 ว.ประชากรศาสตร์ จุฬาฯ
5 รัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
   

สาขาเกษตร
1 อุตฯเกษตร ม.สงขลานครินทร์
2 ส.วิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ
3 สน.วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
4 อุตฯเกษตร ม.เกษตรฯ  
5 เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 

สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2 ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
3 ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
4 ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ
5 ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ที่มา : มติชน วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10401 (http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu02010949&day=2006/09/01)

ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2549

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9490000110735

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจษฎา

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#ranking#online#คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์#มหิดล#ระบบฐานข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 47654, เขียน: 01 Sep 2006 @ 16:27 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 00:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)