พืชบางชนิดสามารถปลูกให้อยู่ร่วมกันได้ โดยที่พืชบางชนิดนั้นเป็นพืชพี่เลี้ยงได้อย่างดี เช่น กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับไม้ยืนต้นจำพวก ไม้ยางนา สะเดา  พืชผัก มะละกอ มะเขือพวง  พืชที่มีหัวใต้ดิน เช่น มันเทศ   พืชที่มีลำต้นใต้ดิน เช่น ตะไคร้ ข่า  

 

    

               

     การปลูกพืชบนคันนาจะมีการจัดการ

 1.การแบ่งพื้นที่ปลูกพืช  เกษตรกรจะมีการแบ่งการปลูกพืชโดยจะแบ่งแปลงหรือคันนา ได้ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูคาลิปตัส  ส่วนของไม้ผลเช่น มะม่วง ชมพู่ น้อยหน่า  พืชผัก หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือพวง มะละกอ และยังมีแปลงที่ปลูกรวามกันของพืชที่เป็นพี่เลี้ยงให้กันได้

  2.รายได้   รายได้จะมีทั้งรายได้ระยะสั้น และรายได้ระยะยาว

         รายได้ระยะสั้น จะเป็นการขายผลผลิตทางด้านพืชผักและไม้ผล เช่น หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือพวง มะละกอ มะม่วง หน้อยหน่า กล้วย โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้า มารับซื้อเอง หรือขายตามหมู่บ้านของตน ทั้งนี้ทำให้เกรษตรกรมีรายได้ตลอดนั่นเอง

        การปลูกพืชบนคันนาส่วนมากจะมีการปลูกพืช ผักผลไม้ และไม้เศรษฐกิจ ต่างๆตามความเหมาะสมกับพื้นที่ บางพื้นที่จะมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างเช่น พวกหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ทำให้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนคันนาให้ได้มากที่สุดเพื่อการพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง

        การพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเน้นการพึ่งตนเอง ได้ในระดับครอบครัวแล้วจึงนำไปสู่ในระดับหมู่บ้านและไปสู่ในระดับประเทศ