หลักการบริหารอย่างเป็นระบบ


หลักการบริหารอย่างเป็นระบบ
หลักการบริหารอย่างเป็นระบบ
     แนวทางปฏิบัติตามหลักการบริหารงานอย่างเป็นระบบต้องปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงงานอย่างต่อเนี่อง ทำให้การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ
แนวทางปฏิบัติตามหลักการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
1. กำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน
คือความพึงพอใจของรับ  
    บริการ
2. วางโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนให้เห็นระบบความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3. สร้างความเข้าใจและให้เกิดความตระหนักในระบบความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
4. ประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายขององค์กรเป็นเกณฑ์ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานที่ส่งผล
    ต่อหน่วยอื่นๆ ในลำดับต่อไป
5. การแก้ไขปัญหาขององค์กร ณ จุดใด ๆ ให้มองผลสืบเนื่องจากจุดอื่นๆตามระบบความสัมพันธ์ที่ต่อเนี่อง
    กัน
6. หลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนี่อง"องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
    ประสิทธิภาพขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ"กระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อ
    เนื่อง เป็นกระบวนการที่เกิดจากวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA คือ การวางแผลการดำเนินงาน การตรวจ
    สอบประเมินผลงาน และการปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงงานอย่างต่อเนี่อง ทำให้การดำเนินงานเพิ่ม
    ประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ
แนวทางปฏิบัติตามหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
1. กำหนดนโยบายองค์กร ให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแผนการประเมินผลงานและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยป้อนเข้าและกระบวนการดำเนินงานให้มีความ    
    สอดคล้องสัมพันธ์กัน
4. จัดอบรมวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงงานได้แก่ วงจรคุณภาพ PDCA เทคนิคการศึกษาวิธีการ
    ทำงาน เทคนิครีเอนจิเนียริง หรือการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น
5. จัดระบบการวัดและประเมินผลการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การยอมรับและยกย่องหน่วยงาน
    ที่มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
7. หลักการใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
    "การตัดสินใจที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ได้จาก
    ข้อมูลที่ถูกต้องและมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ"
    ข้อมูลที่ได้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานมีข้อมูลหลากหลายมาจากบุคลากรหน่วยงาน
สถานศึกษา หรืออื่นๆ ดังนั้นจะใช้ข้อมูลใดต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ก่อนใช้ข้อมูลต้องมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพก่อนนำมาใช้ตัดสินใจ
 
หมายเลขบันทึก: 475198เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2012 14:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 01:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี