"จรรยาบรรณครู"

จรรยาบรรณครูนั้น มีสำคัญเก้าข้อขอขานไข

หนึ่ง รักเมตตาต่อศิษย์สนิทใจ

สอง สอนให้ศิษย์รู้เด่นเป็นคนดี

สาม เป็นแบบอย่างที่ดีแท้ให้แก่ศิษย์

สี่ เสริมความคิดให้ศิษย์เข้มอย่างเต็มที่ มุ่งส่งเสริมให้ศิษย์คิดใฝ่ดี

ห้า ไม่มีแสวงหาประโยชน์จากศิษย์ตน

หก วิสัยทัศน์พัฒนาก้าวหน้าไกล

เจ็ด ศรัทธาในอาชีพครู มุ่งชูผล

แปด เกื้อกูลเพื่อนสร้างสรรค์งานชุมชน

เก้า กระทำตนศรัทธาปัญญาไทย

ที่มา : วารสารวิทยาจารย์ 11 ก.พ. 2544