ประชา หมายถึงประชาชน อธิปไตย หมายถึง ความเป็นใหญ่อย่างยิ่ง