การทักทาย

การทักทายบุคคลที่รูจักกันเป็นครั้งแรกหรือยังไม่สนิทคุ้นเคยกัน นิยมใช้คำว่า Hello ส่วนบุคคลที่รู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนิยมใช้คำว่า Hi

Example: A: Hello,Pim. How are you?

                 B:I am  fine,thank  you.And you?