ผลการจัด KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : (5) AAR- ถ้าท่านจะจัด KM Workshop ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง (เมื่อเทียบกับการจัดในครั้งนี้)

ปรับปรุงเรื่องเวลาให้มีระยะเวลามากกว่านี้ เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น อยากให้จัดใกล้ ๆ มน. จะได้ชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมโครงการเยอะ ๆ

         AAR (โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)

         5. ถ้าท่านจะจัด KM Workshop ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง (เมื่อเทียบกับการจัดในครั้งนี้)

- ให้กิจกรรมมีความตื่นเต้นมากกว่านี้

- สิ่งที่อยากจะปรับปรุงคือ เรื่องสถานที่พัก เรื่องเวลาของการสัมมนา และต้องการสันทนาการ

- จัดให้มีระยะเวลาโครงการมากกว่านี้

- มีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผู้เข้าร่วม โดยอาจสอดแทรกความรู้เรื่อง KM ไปด้วย

- ควรจะมีเวลาในการจัดให้ยาวกว่านี้

- จะทำให้กิจกรรมไม่ยืดเยื้อไปกว่านี้

- จะนำไปเที่ยวสถานที่ ๆ สำคัญของจังหวัดนั้น ๆ

- การดึงดูดผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความสนใจและความกระตือรือร้นในการทำ Workshop ให้มากขึ้น

- จะจัดการเดินทางให้ดีกว่านี้ ถึงแม้ว่าการเดินทางโดยทางรถไฟจะดูเรียบง่าย ติดดิน แต่มันก็เหนื่อยเกินไป เพราะระยะทางไกล และก็มีเรียนหลังจากจบการสัมมนาด้วย

- จะจัดการเวลาให้ลงตัว ไม่ให้ยืดเยื้อเกินไป

- จัดสถานที่พักผ่อนให้ดีกว่านี้

- น่าจะมีการสันทนาการด้วย (มันจะสนุกกว่านี้)

ที่ทำอยู่ดีมากแล้วค่ะ แต่เพิ่มสันทนาการก็ดี

คงไม่มีอะไรต้องปรับปรุง แต่คงเป็นการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หรือที่เรียกว่า Reuse นั่นเอง

- ควรมีการสันทนาการ

- ความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนา เช่น ต่างสถาบัน ต่างชาติ

- กระบวนการจัดทำรายละเอียด วิธีทำ KM ให้ชัดเจนขึ้น

- น่าจะมีการเพิ่มการสันทนาการเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายลดความตรึงเครียดซึ่งจะทำให้การจัด KM Workshop เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

- ด้านเวลาในการจัดกิจกรรมเพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีข้อบกพร่องทางเวลายังจัดกำหนดการได้ไม่ดีเท่าที่ควรและเวลาในการทำกิจกรรมด้วยการแสดงความคิดเห็นควรเพิ่มเวลาใหม่ เพราะความคิดเห็นของแต่ละคนต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรจำกัดเวลาในช่วงแคบ ๆ

- ความเป็นผู้นำในด้านการทำงานควรใช้หลักของ KM ที่เราสามารถจัดการความรู้ที่เป็นไปในทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การแบ่งเวลาแต่ละกิจกรรม

- เวลาในการจัดกิจกรรม

- สถานที่น่าจะจัดใกล้ ๆ กว่านี้หรือไม่ก็เลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวก และมีอาคารใกล้กันมากกว่านี้

- หัวข้อในการเล่าเรื่อง

- ควบคุมเวลาให้กระชับ

- คงเป็นเรื่องเวลา น่าจะมีเวลามากกว่านี้ จะได้รับแนวคิดในหลาย ๆ แง่มุม

- การเดินทาง

- เนื้อหาและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม บางกิจกรรมเวลาน้อยเกินไป

- อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

- เวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ

- อาจจะปรับการเดินทางให้น้อยลง ให้ทุกคนเหนื่อยน้อยลง แต่จะหาสถานที่ที่พอจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการเป็นคุณอำนวยได้

นอกนั้นก็ดี การอำนวยความสะดวกดีมาก staff ทำงานได้ดี วิทยากรก็เก่ง แล้วผู้เข้าร่วมโครงการก็ให้ความร่วมมือดีมากเลย และดีใจที่ได้มาสัมมนาในครั้งนี้

- สถานที่

- ในการจัดงานครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าควรจัดสถานที่พักของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้ดีกว่านี้ เพื่อให้เกิดความประทับใจในทุกด้าน และเพิ่มเกี่ยวกับ “นันทนาการ”

- เรื่องเวลา บุคลากร การเดินทาง

- ระยะเวลาให้นานกว่านี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนจะมากขึ้นและก็หลากหลายขึ้น

- การประสานงาน น่าจะมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการอบรม การวางตัว คำพูด เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้เข้าร่วมได้อย่างชัดเจนและดีกว่านี้

- ระยะเวลา

- สถานที่ผ่อนคลาย (สถานที่ท่องเที่ยว)

- สถานที่พัก (ห้องนอน)

- การเดินทาง

เรื่องที่พักอยากให้เป็นส่วนตัวมากกว่านี้ ควรมีการสันทนาการเพราะบางทีเราก็เกิดอารมณ์เบื่อ แล้วอยากให้มหาวิทยาลัยอื่นมาเข้าร่วมอบรมมากกว่านี้บางทีอาจมีสีสันที่หลากหลาย

- ระยะเวลาในการจัดงาน เนื่องจากระยะเวลาที่จัดในครั้งนี้มีระยะเวลาน้อยเกินไป ทำให้อาจจะได้รับความรู้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

- จะทำให้มีการทำกิจกรรมที่สนุกสนานไม่ให้น่าเบื่อ และระยะเวลาการบรรยายให้น้อยลง

การจัดกิจกรรมหรือทำอะไรขั้นระหว่างการอบรมเพื่อไม่น่าเบื่อ (ง่วง)

- การจัดการเรื่องเวลา

- น่าจะมีสันทนาการเล็กน้อย

- ระยะเวลาคือให้กระชับขึ้นมีแก่นสารมากขึ้น สถานที่คิดว่าน่าจะจัดใกล้ ๆ

- รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลา

- สถานที่ ควรจะจัดในที่สบายใจมากกว่านี้จะได้รู้สึกเป็นกันเอง

เนื้อหาน่าจะเยอะกว่านี้ เวลาน้อยเกินไป วิทยากรน่าจะมีคนเปลี่ยน (คนเดียว 2 วันเลย) อาหารอร่อยเกินไป อาหารว่างอิ่มเกินไป

- เวลาในการทำกิจกรรมควรมีความเหมาะสมมากกว่านี้ สถานที่ในการจัดการสัมมนา

- การเปิดใจยอมรับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เป็นผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมในชมรม ฯลฯ

- ปรับปรุงเรื่องเวลาในการสัมมนา เพราะมีเวลาน้อยแต่มีเนื้อหาเยอะ อาจไม่พอกับเวลา

- กิจกรรมสันทนาการ

- เวลาจะจัดให้มากกว่านี้

- เรื่องความเข้าใจในเรื่องการจัดองค์ความรู้

- เรื่องของเวลาในการสัมมนา เช่นการเล่าเรื่อง ควรให้เวลามากกว่านี้ เพราะบางครั้งไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้มากพอ

- จะจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสมกว่านี้

อาจจะเพิ่มเวลาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ KM มากขึ้นกว่านี้

ช่วงเวลาในการอธิบายบรรยายเรื่อง KM ยังน้อย แต่การทำกิจกรรมและการปฏิบัติดีแล้ว

- ในการจัด KM จะปรับปรุงตามความสามารถของผู้เข้าร่วมและมีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย โดยที่ไม่ใช่อบรม KM อย่างเดียวเพราะจะทำให้ความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมจะรู้สึกเบื่อ

- ปรับปรุงเรื่องเวลา

- เรื่องช่วงเวลาการทำ การบรรยายและในการทำกิจกรรมน้อยเกิน และอาจจะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้

- ปรับปรุงในเรื่องของการบริหารเวลา

- ลดจำนวนคน ทำที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ข้อมูลเบื้องต้นให้อ่านก่อน ใช้ระยะเวลาที่สั้นลงแต่มีการยืดหยุ่นได้ไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนจะไม่เร่งให้เพื่อนพูด

- จัดการกับเวลาของตัวเอง และการเรียนรู้ของตัวเอง

- ความสนุกสนานสอดแทรกในบางช่วง

- จะปรับปรุงด้านเวลา เนื้อหา

สถานที่ ทำที่ มน. หรือสถานที่ใกล้ ๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อาจเพิ่มระยะเวลาในการจัดทำเพื่อศักยภาพในการจัดอบรมสัมมนา KM

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้แนวใหม่ในแต่ละบุคคล

- การทำกิจกรรมเพื่อ relax เช่น เล่มเกมบางช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการ

- ระยะเวลาในการจัด การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่อง KM โดยอาจมีการบรรยายเพื่อวัดความสนใจ เพื่อจะได้เกิดผลมากขึ้น

ปรับปรุงเรื่องเวลาให้มีระยะเวลามากกว่านี้ เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น อยากให้จัดใกล้ ๆ มน. จะได้ชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมโครงการเยอะ ๆ

- เรื่องระยะเวลาและสถานที่

- วิธีการนำเสนอให้มากกว่านี้ การอำนวยความสะดวก

- สถานที่จัดกิจกรรม การเดินทาง

- เรื่องการเดินทางมาสัมมนา

- การเดินทาง และที่พัก เพราะไม่ค่อยสะดวกเท่าไร

- ระยะเวลาในการจัด การรวมกลุ่ม การอธิบาย การนำเสนอ

ถูกจับจากที่นั่ง เดินไปตามกลุ่ม ตามฐานมากกว่าการนั่งอยู่กับที่ เพราะจะทำให้น่าเบื่อ ง่วงนอนและหิวง่าย

- เรื่องการบริหารเวลา ลักษณะกิจกรรมคั่นเวลา (อาจจะเปลี่ยนแปลงสไตล์) ปรับปรุงเรื่องผู้เข้าร่วม (จำนวนคน/กลุ่มคน)

จะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรมก่อน

- ดึงการเสนอความคิดประสบการณ์ให้มากขึ้น ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ระบบของการทำงานของแต่ละคน

- มีกิจกรรมให้สมาชิกสนิทสนมกันระหว่างร่วมโครงการทุกคน

- สาระความรู้กระชับและจะให้ฟังดูเข้าใจง่าย การจำกัดและกระชับเวลา

- จะให้มีกิจกรรมสันทนาการแทรกเล็กน้อย

- เวลา การจูงใจให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น

การเตรียมสถานที่จัด KM Workshop คือไม่ควรเดินทางมาไกลจาก มน. มากนัก และอาจมีกิจกรรม Workshop นอกห้องประชุม เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และน่าจะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สลับกับการอบรม

- ความพร้อมของสถานที่ ความร่วมมือต่าง ๆ

- การเดินทาง ระยะเวลา คิดว่าไม่คุ้ม เพราะว่าเราเดินทางไกลมาก เราควรจะได้เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัด

         ความคิดเห็นจากผู้สังเกตการณ์ที่มาจากสถาบันอื่น

- ระยะเวลา การประชาสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีความพร้อมมาก น่าชื่นชม สิ่งที่น่าจะปรับปรุงนั้นยังมองไม่ค่อยจะเห็น ถ้าเป็นไปได้อยากจะเรียนรู้การจัดงาน การสร้างทีมงานจาก มน. มาก เพราะจัดได้ดี

- สื่อ ระยะเวลา น่าจะมีกิจกรรมนันทนาการเสริมบ้าง เพราะผู้ที่เข้าร่วมจะได้ผ่อนคลายบ้าง

- สื่อ ระยะเวลา ความเหมาะสมของกิจกรรม

- เวลาในการจัดให้มีมากกว่าเดิม เนื่องจากทุกคนจะได้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้น มีเวลาในการทำกิจกรรมมากขึ้น และทุกคนจะได้ไม่ต้องมีความรีบเร่งจนเกินไปเพื่อทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM Workshop อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

- เพิ่มสันทนาการ จัด Sequence ของเวลาให้ตรง

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#workshop#ผู้นำนิสิต#นิสิตที่พึงประสงค์

หมายเลขบันทึก: 47352, เขียน: 31 Aug 2006 @ 10:56 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 02:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

thawat kmi
IP: xxx.158.128.11
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์วิบูลย์

อาจารย์มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ BAR หรือ AAR ตอนที่อาจารย์ทำร่วมกับทีมงานตอนไปงาน UKM ที่มหิดลบ้างหรือเปล่าครับ 

เรียนคุณธวัชครับ

ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและให้ความสนใจ

ในเรื่องเกี่ยวกับ BAR หรือ AAR กับทีมงาน มน.นั้น  ผมได้บันทึกไว้ไม่มากนัก เพราะตั้งแต่กลับมาผมมีภารกิจติดต่อกันมาก แต่หากคุณธวัชต้องการนำข้อมูลไปใช้ ผมสามารถรวบรวมข้อมูลให้ได้แบบสมบูรณ์มากขึ้นครับ

จึงอยากทราบรายละเอียดว่าต้องการนำข้อมูลไปใช้ทำอะไร เพื่อผมจะได้รวบรวมให้ตรงประเด็นครับ

ขอบคุณครับ