GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง"การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม"

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

การวิจัยในครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องทศนิยม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีปัญหาในการเรียน  เรื่องทศนิยม  ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม  และเพื่อสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม  กลุ่มประชากร  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสบเมาะวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2552 จำนวนนักเรียน 30  คน  มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้  ทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องทศนิยม  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  60  ข้อ  ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  33  แผน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม  จำนวน  26  ชุด  ควบคู่กัน  ซึ่งจะมีแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  แต่ละชุด  จนครบ  26  ชุด  จากนั้น  จึงทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องทศนิยม  ชุดเดียวกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  26  ชุด   แบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม

ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม  26  ชุด  มีประสิทธิภาพ  86.55/86.53  2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  เรื่องทศนิยม  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  8.20  คิดเป็นร้อยละ  31.62  3)  การศึกษาผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องทศนิยม  พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.90

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 472127
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ

ความเห็น (1)