โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้

(Knowledge Management-KM) ครั้งที่ 2

----------------------

 

1. รหัสโครงการ สล.บ.จ. 3 (13)

1.1 วัตถุประสงค์ ข้อ 3

1.2 แนวทางการพัฒนาฯ ข้อ 1.4.1

1.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 1.4.2

2. CMUL Value Chain ชื่อ การพัฒนาบุคลากร

3. ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ครั้งที่ 2

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ลักษณะโครงการ โครงการประจำ

6. หลักการและเหตุผล

                     สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการแต่งตั้งผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นผู้บริหารด้านการจัดการองค์ความรู้(Chief Knowledge Officer, CKO) และมอบหมายให้มีการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan Template) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

                    สำนักหอสมุดได้จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการจัดการความรู้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2549 โดย ผศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ และในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดสัมมนาเรื่อง การจัดทำวิสัยทัศน์ การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย น.พ. พิเชฐ บัญญัติ และคณะจากโรงพยาบาลบ้านตาก สำหรับ บรรณารักษ์ นักวิชาการ นักเอกสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และ หัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการไปแล้ว

                    เพื่อให้เจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรในโอกาสต่อไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ประธานและเลขานุการ ของกลุ่ม 5 กลุ่ม ในการประชุมกลุ่มย่อยของการบรรยาย วันที่ 1 มิถุนายน 2549) สำนักหอสมุดกำหนดจัด เรื่อง การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสาธิตกิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ และคณะจากโรงพยาบาลบ้านตาก เป็นวิทยากร
 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้และเข้าใจเรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)
  2. เพื่อเตรียมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้สามารถมีส่วนร่วมในการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
8. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

8.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด จำนวน 180 คน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 วัน ได้แก่

8.1.1 ผู้บริหารสำนักหอสมุด 4 คน

8.1.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด 3 คน

8.1.3 เจ้าหน้าที่ 150 คน

8.1.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ประธานและเลขานุการของ

5 กลุ่มย่อยของการสัมมนาในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 9 คน

8.1.5 วิทยากร 5 คน

8.1.6 ผู้ประสานงาน 8 คน

8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่ 1 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2549 รวม 100 คน ได้แก่

8.2.1 ผู้บริหารสำนักหอสมุด 4 คน

8.2.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด 3 คน

8.2.3 เจ้าหน้าที่ 75 คน

8.2.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ประธานและเลขานุการของ

5 กลุ่มย่อยของการสัมมนาในวันที่ 1 มิถุนายน 2549) 5 คน

8.2.5 วิทยากร 5 คน

8.2.6 ผู้ประสานงาน 8 คน

 

8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 รวม 100 คน ได้แก่

8.3.1 ผู้บริหารสำนักหอสมุด 4 คน

8.3.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด 3 คน

8.3.3 เจ้าหน้าที่ 75 คน

8.3.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ประธานและเลขานุการของ

5 กลุ่มย่อยของการสัมมนาในวันที่ 1 มิถุนายน 2549) 5 คน

8.3.5 วิทยากร 5 คน

8.3.6 ผู้ประสานงาน 8 คน

9. วิทยากร จำนวน 5 คน

 1. นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

   

 2. นางสุภาภรณ์ บัญญัติ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

   

 3. นางสาววรวรรณ พุทธวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 4. นางสาวปิย์วรา ตั้งน้อย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 5. นางสาวรัชดา โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6 โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

10. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2549

11. สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12. งบประมาณ

12.1 แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายได้ปี 2549 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการจัดการองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด
 2. ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถร่วมในการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน

-------------------------------

 

กำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ครั้งที่ 2

วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2549

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

--------------------------

วันที่ 1 21 สิงหาคม 2549 ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่ 1

8.30 – 8.45 น. ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.00 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้

โดยนายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

10.00 – 10.10 น. อาหารว่าง

10.10 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)

โดย นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

นางสุภาภรณ์ บัญญัติ พยาบาลวิชาชีพ 7

นางสาววรวรรณ พุทธวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7

นางสาวปิย์วรา ตั้งน้อย พยาบาลวิชาชีพ 7

นางสาวรัชดา โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 – 14.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ)

14.00 – 15.00 น. นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิพากษ์ โดย นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติและคณะรวม 5 คน15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง

15.15 – 16.30 น. การทบทวนหลักปฏิบัติ (AAR)

โดย นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 47147, เขียน: 29 Aug 2006 @ 22:44 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)