เครือข่ายทางสังคมชายแดน

           ชาวบ้านไทย-เขมร ตามแนวชายแดนมีความผูกพัน พึ่งพิงกันทั้งด้วยความเป็นญาติพี่น้องที่มาจากบรรพบุรุษเดียวกันและที่อยู่บนเงื่อนไขของ"การแลกเปลี่ยน"โดยมีฐานคิดที่ผูกโยงด้วย "ความไว้วางใจ" ก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ ความเป็น"คนชายแดน"สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่อยมา
      และเมื่อถึงที่สุดแล้ว การอาศัยอยู่ร่วมกันตาม"แนวชายแดน"ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน

            ใครมีความคิดหรือเนื้อหา แนวคิดดีๆช่วยแชร์หน่อยครับ....