ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                          1.โรงเรียนยื่นหนังสือนำเพื่อขอซื้อแบบพิมพ์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่                                                                                                                              2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ แล้วจัดทำหนังสือสั่งซื้อ                              3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกเลขที่หนังสือ                                                    
       4.ส่งเรื่องถึงโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ