จุดกระแส รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด สู่เป้าหมาย“เอดส์ลดแล้ว...ลดอีก”

โรคเอดส์

นางภัททิมา แซวหิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กล่าวว่า ในปี 2554 นี้องค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ( UNAIDS ) กำหนดกรอบและเป้าหมายการรณรงค์วันเอดส์โลกปี 2554 และใน 5 ปีข้างหน้า พ.ศ.2555 – 2559  คือ “ สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์”  ซึ่งหมายถึง 1) ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่  2) ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ 3) ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ   ความสัมพันธ์ของเป้าหมาย 3 ศูนย์ คือ การมุ่งสู่เป้าหมายของการไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ เป็นแนวทางที่ทำให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทั้งด้านป้องกันและการดูแลรักษาได้ทั่วถึงและเท่าเทียม การลดจำนวนผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ลงได้มากๆ ก็จะทำให้ประเทศมีโอกาสที่จะสนับสนุนทรัพยากรในการให้การดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง ผู้ติดเชื้อฯที่เข้าสู่การดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ นอกจากจะทำให้ผลการรักษาดีแล้ว ยังช่วยทำให้ลดโอกาสของการถ่ายทอดเชื้อฯ อีกด้วย

            กรมควบคุมโรค  คาดการณ์ว่าในปี 2554 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการยารักษาประมาณ 200,000 ราย  ผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคเอดส์  28,000 ราย  และผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่อีกประมาร 10,100 ราย  ดังนั้นในวันที่ 1  ธันวาคม ของทุกปี จึงถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก ( World AIDS Day ) ปีนี้ได้กำหนดคำขวัญใช้ในการรณรงค์ภาษาอังกฤษว่า “Getting to Zero” หรือ “ เอดส์ลดแล้ว ...ลดอีก” เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน และผู้ติดเชื้อ เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาด ภัยคุกคาม และผลกระทบจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ดังนั้นประเด็นในการรณรงค์ปี 2554 คือ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและช่องทางการการรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี การเสริมสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงของตนเอง และเห็นประโยชน์ของการรู้สถานภาพการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง รวมทั้งรณรงค์ให้สังคมเลิกตัดสินคุณค่าผู้อื่น เช่น ผู้ติดเชื้อฯ ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ต้องขัง พนักงานบริการ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และมีความเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐาน เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น

           นางภัททิมา กล่าวต่อว่า ในปี 2554 นี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ กำหนดจัดงานรณรงค์วันเอดส์โลก โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษา   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและช่องทางการรับ-ถ่ายทอดเชื้อ  เสริมสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงของตนเอง และเห็นประโยชน์ของการรู้สถานภาพการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมเลิกตัดสินคุณค่าผู้อื่น เช่น ผู้ติดเชื้อ ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ต้องขัง พนักงานบริการ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และมีความเข้าใจสิทธิพื้นฐาน เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  อีกทั้งสนับสนุนถุงยางอนามัยให้กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม

ข้อความหลัก " สวมเสื้อผ้าเพื่อปกป้องร่างกาย  สวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรค

รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด   แคล้วคลาดโรคเอดส์ ”

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/tv/2554_11_30_wad.html

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)