โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา


การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุกคนให้ห่างจากสิ่งต่างๆทำให้ใช้เวลาว่างหลังจากเรียน ทำงาน หรือทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ทั้งยังทำให้มีเพื่อนมากมาย จากการเล่นกีฬาด้วยกัน ช่วยให้คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นการเล่นกีฬานั้น ยังช่วยให้ห่างไกลจากสิ่งเสพย์ติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในตอนนี้ กีฬาช่วยให้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากการออกกำลังกีฬาจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ และยังให้ประโยชน์อีกมากมาย

 

 

 

********************************************

1. ชื่อโครงการ           : โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี

2. ลักษณะโครงการ    : โครงการต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ

3. ชื่องาน                 : งานสนับสนุนการจัดการศาสนศึกษา

4. หน่วงงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

5. หลักการและเหตุผล

             การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุกคนให้ห่างจากสิ่งต่างๆทำให้ใช้เวลาว่างหลังจากเรียน ทำงาน หรือทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ทั้งยังทำให้มีเพื่อนมากมาย จากการเล่นกีฬาด้วยกัน ช่วยให้คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นการเล่นกีฬานั้น ยังช่วยให้ห่างไกลจากสิ่งเสพย์ติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในตอนนี้ กีฬาช่วยให้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากการออกกำลังกีฬาจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ และยังให้ประโยชน์อีกมากมาย

          ทุกคนต่างก็ตระหนักดีถึงคุณค่าและความสำคัญของกีฬาทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ กีฬามิได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมนันทนาการเพื่อการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้ผ่านไปเท่านั้น แต่กีฬายังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดีและป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ ได้

          จากความสำคัญของกีฬาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จึงเล็งเห็นว่า ควรส่งเสริมให้นิสิตคฤหัสถ์ได้มีการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีในแต่ละสาขาวิชา และผลิตนิสิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านการจรรโลงใจ ด้านความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

6. วัตถุประสงค์

       6.1 เพื่อเชื่อมความสามัคคีของนิสิตคฤหัสถ์ในแต่ละสาขาวิชา และบุคลากรของวิทยาเขต

       6.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิต รวมทั้งมีประสิทธิภาพด้านการจรรโลงใจ ความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

       6.3 เพื่อการมีส่วนร่วมในการสืบสานกีฬาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเพณีด้านกีฬาของวิทยาเขต

7. เป้าหมาย

        7.1 ด้านปริมาณ นิสิตคฤหัสถ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาเขตพะเยา จำนวน 295 คน ห้องเรียนจังหวัดเชียงราย จำนวน 120 คน   ห้องเรียนจังหวัดน่าน จำนวน 120 คน และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 32 คน  รวม  535 คน

7.2 ด้านคุณภาพ นิสิตคฤหัสถ์มีความจรรโลงใจ มีความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

8. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ที่  24 ธันวาคม  2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา

9. งบประมาณ

9.1 งบประมาณจากค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต                                      50,000 บาท

                                   รวม                                                          50,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1.อุปกรณ์กีฬา                                                                                            5,000 บาท

2. ค่าอาหาร และน้ำดื่มในการแข่งขันรวมทุกสี                                                     24,000 บาท

3.ค่าบำรุงสถานที่แข่งขัน                                                                   8,000 บาท

4.ค่าทำเอกสารสูติบัตร เกียรติบัตร และค่าติดต่อประสานงาน                                   13,000 บาท

รวม                                                                                         50,000 บาท

          หมายเหตุ ถ้วยรางวัล ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและคณาจารย์

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          10.1 ทำให้บุคลากรและนิสิตเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเกิดความจรรโลงใจ มีความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

          10.2 บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการสืบสานการแข่งขันกีฬาของวิทยาเขต และสืบทอดประเพณีต่อไป

                                     

 

 

..................................................

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนอง  วังฝายแก้ว)

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ

 

   

คำสำคัญ (Tags): #ม
หมายเลขบันทึก: 469797เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2011 10:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 11:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี