การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เล่มนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีวัตถุประสงค์
1. รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล
2. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม  
3. วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
4. มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เสียลสะ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
6. รักความเป็นไทย  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
download : 

http://boonaon.files.wordpress.com/2011/11/e0b89ee0b8b2e0b899e0b89ae0b8b2e0b8a2e0b8a8e0b8a3e0b8b5.pdf