สภาเภสัชกรรม ประเมิน สถาบัน

 รายงานสดสด บรรยากาศ คณะอนุกรรมการ จาก สภาเภสัชกรรม มาประเมินสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการจัดสรรทรัพยากร ที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการเรียนรู้ สำหรับ นิสิตเภสัชศาสตร์ Marine Pharmacy

 อธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รวมทั้ง คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ

และ ให้ข้อมูลกับตัวแทน จาก สภาเภสัชกรรม

ตัวแทนทั้ง สภาเภสัชกรรม และ คณะเภสัชศาสตร์ ภาพล่าง ขวา ภญ.รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ และ รศ.อาภรณี ไชยาคำ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศ ก่อนเริ่มนำเสนอ ความก้าวหน้าในการพัฒนา ระดับสถาบัน รูปขวาล่าง ประธาน อนุกรรมการประเมินสถาบัน ชุดที่ ๑ ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภก.ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ เลขาธิการ

ภาพด้านล่าง คือ อนาคตของเราที่จะมี อาคาร ๑๒ ชั้น และ อาคารวิจัย

 

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา