คำกล่าวปฏิญาณตนของนักเรียนวิทยาลัยลูกผู้ชาย

โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจร

......................................

(ผู้นำในพิธี นำกล่าวปฏิญาณตน)

ข้าพเจ้า, (นักเรียนวิทยาลัยลูกผู้ชายกล่าวชื่อและนามสกุลตนเอง) ขอกล่าวปฏิณาญว่า,ต่อหน้าท่านผู้เป็นประธาน,ซึ่งเป็นตัวแทนของประแทนชาติ,ในพิธีเปิดค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชาย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ณ ที่นี้ว่า

ข้อ 1 , ข้าพเจ้า,จักถือว่า,ยาเสพติดเป็นอันตรายร้ายแรง,ต่อประเทศไทย,พวกเราเหล่านักเรียบวิทยาลัยลูกผู้ชายจังหวัดอุตรดิตถ์,จักไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง,โดยเด็ดขาด

ข้อ 2 ,ข้าพเจ้า,จะต่อต้าน,จะไม่นิยมยกย่อง,ผู้ร่ำรวยจากการค้ายาเสพติด,และจะถือว่า,ผู้ค้ายาเสพติด, เป็นผู้บ่อนทำลายชาติ

ข้อ 3 ,ข้าพเจ้า,จะร่วมมือร่วมใจกัน,ต่อต้านยาเสพติด,ให้หมดสิ้นไป,จากผืนแผ่นดินไทย

หมายเหตุ ให้นำกล่าวโดยพูดให้ลงวรรค ตามเครื่องหมาย ,

-----------------------