การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้...ต่อการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Construction) ของมนุษย์นั้น...มีอยู่หลายฐานคิดที่นำมาสู่การออกแบบ Model ดังกล่าว...เคยมีคำถามถามดิฉันว่า...ทำไมเราต้องไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้...ทั้งๆ ที่มนุษย์เรานั้นสามารถสร้างความรู้ได้เอง..ตามธรรมชาติอยู่แล้ว...
...


       ภายใต้ฐานแนวคิดทฤษฎีที่เชื่อในกระบวนการทางปัญญาของมนุษย์นั้น มองว่า..แม้ความรู้ ของมนุษย์จะสร้างขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น หากเราต้องการให้เขาเกิดการสร้างความรู้ตามเรื่องหรือปะเด็นที่เราต้องการให้เกิดนั้น จำเป็นต้องมีตัวกระตุ้นหรือตัวเร่งปฏิกิริยาให้มนุษย์นั้น เกิดการเชื่อมโยงความรู้จากประสบกรณ์เดิมกับความรู้ใหม่ที่รับเข้าไป...โดยผ่านกระบวนการดูดซึมทางปัญญา หรือที่เรียกกันว่า Assimilation หรืออาจเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นการปรับโครงสร้างทางปัญญา...ที่เสียสมดุลย์จากความสงสัย จากความไม่รู้...ไปสู่การหาคำตอบที่เรารู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม...

       ดังนั้นในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นี้ (Instructional Design หรือ ID) เราต้องวิเคราะห์ไปถึงองค์ประกอบหรือ companent ในเรื่องนั้นๆว่ามีอะไรบ้าง...แล้วเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันภายใต้ฐานแนวคิดทฤษฎีที่เรานำมาศึกษา...โดยจะต้องไม่แยกส่วนหากแต่จะหลอมรวมเชื่อมโยงกัน และที่สำคัญในการออบแบบนี้เราสามารถใส่ content เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ Cognitive Activate หรือที่เราเรียกกันว่า "การกระตุ้นทางปัญญา"...

ในฐานะที่ดิฉันอยู่สายสาขาวิชาทั้งทางด้านสุขภาพ ...ด้านจิตวิทยาและทางด้านเทคโนโลยีนี้...มาสัมพันธ์ต่อกระบวนการดังกล่าวนี้ได้อย่างไรนั้น...นั่นก็คือ...จากฐานคิดทางทฤษฎีของแนวคิดทางการออกแบบสื่อที่เปลี่ยนไปจากยุค ID1 ไปสู่ยุค ID2 ตาม AECT นั้น เน้นการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักการที่ว่า DDUME...
D = Design
D = Development
U = Uterization
E = Evaluate

       นั่นคือ เรามองสภาพบริบทและทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นตัวตั้ง แล้วนำไปสู่การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ โดยเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Approprite Technology) ไปใช้ในกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ของมนุษย์...ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ที่ดิฉันต้องการให้เกิดนั้น มุ่งเป้าตรงมาที่เรื่อง "การพัฒนาสุขภาพ" ที่เป็นการส่งเสริมป้องกันมากกว่า...ที่จะเน้นการบำบัดรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย...ดังนั้น หากมนุษย์เรานั้นสามารถสร้างความรู้ในการดูและและพัฒนาสุขภาพตนเองได้นั้น ย่อมนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีต่อการดำรงชีวิตของตนเองได้